Print this page

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 01:11

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2563) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media