ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 27 มกราคม 2563 16:08

     ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม 2563 ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวบไซต์ https://www.phosai.go.th/หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-429-546 ยื่นเสนอราคา ในวันที 4 กุมภาพันธ์2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 27 มกราคม 2564

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ