สำนักงานปลัด

นางสาววิจิตรา ไชยโยธา

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 085-6121211

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวธิดารัตน์ อินทร์น้อย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวสริญญา นามพิทักษ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอก จตุรงค์ สันติรงยุทธ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

สิบเอก สมคิด กัณหาไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอก เฉลิมศักดิ์ พิมพ์พรมมา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวดลพัทร พรมอ่อน

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมัคร บุญภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวลัดดา ลาราษฎ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุวดี อินทร์น้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิลาภรณ์ ไชยพันโท

คนงานทั่วไป (ผู้มีทักษะ)

นางสาวนิภาพร อินทร์น้อย

คนงานทั่วไป

นายวันชัย แสงแดง

คนงานทั่วไป

นายทวี สังขะวรรณ

พนักงานขับรถ

นายวุฒิชัย ศรีงาม

พนักงานขับรถ

นายณรงค์เดช วงศ์กัณหา

พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายครรชิต ศรีกุลวงศ์

คนงานทั่วไป (ประจำรถน้ำ)

นายปลาเล็ก ชิณกะธรรม

คนงานทั่วไป(พนักงานดับเพลิง)

นายสมชัย โครตภา

คนสวน

นายสุรศักดิ์ ศรีมาทอง

คนสวน

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ