สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรวุฒิ คุณพาที

ประธานสภา

นายบรรดิษฐ์ อินทร์น้อย

รองประธานสภา

นายคำผล ขันทอง

เลขานุการสภา

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายรัชดา โสสิงห์

ส.อบต. ม. 1

นายโยทิล แก่นจันทร์

ส.อบต. ม. 2

นางศิริปภา พิมพ์กาล

ส.อบต. ม. 3

นายจารึก มีเลิศ

ส.อบต. ม. 4

นายชนะชัย เอาชัย

ส.อบต. ม. 5

นายบรรดิษฐ์ อินทร์น้อย

ส.อบต. ม. 6

นายทวี แสงแดง

ส.อบต. ม. 7

นายเสถียร ท้าวดอน

ส.อบต. ม. 8

นางสาวนวลจันทร์ นามวงษา

ส.อบต. ม. 9

นายสุดใจ แก้วเนตร

ส.อบต. ม. 10

นายสมหมาย หงษ์ศรี

ส.อบต. ม. 11

นายประจวบ บัวผัน

ส.อบต. ม. 12

นางทองใส สายทอง

ส.อบต. ม. 13

นายนิรันดร์ พิมพ์พรมมา

ส.อบต. ม. 14

นายอิทธิเดช โทนผุย

ส.อบต. ม. 15

นางนงพะงา ทัดวรพงศ์

ส.อบต. ม. 17

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ