ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 07 กุมภาพันธ์ 2566 13:36

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566

ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพธิ์ไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

ทราบโดยทั่วกัน  และแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 045 429546 หรือทางไปรษณีย์ส่งถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร   หมู่ที่ 3 บ้านดอนเย็นใต้ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340

หรือด้วยตนเอง ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ