ข่าวกิจกรรม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566

ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548

กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพธิ์ไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 

เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

ทราบโดยทั่วกัน  และแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 045 429546 หรือทางไปรษณีย์ส่งถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร   หมู่ที่ 3 บ้านดอนเย็นใต้ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340

หรือด้วยตนเอง ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

หรือทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 พศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองน้าที่ทำการองค์กหารบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

 

 

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 พศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองน้าที่ทำการองค์กหารบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 

คู่มือการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดโพธิ์ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก

 

 

คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดำเนินการให้ความสำคัญ พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริส่วนตำบลโพธิ์ไทร

วันอาทิตย์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ แก้วพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินรณรงค์เชิญชวนพี่แม่พี่น้อง ชาวบ้านเกาะแกด หมู่ 8 และบ้านสร้างม่วง หมู่ 9 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

วันเสาร์ที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ แก้วพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินรณรงค์เชิญชวนพี่แม่พี่น้อง ชาวบ้านโนนใหญ่ หมู่ 10 และบ้านคำมณี หมู่ 7 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

 

วันเสาร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ แก้วพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินรณรงค์เเชิญชวนพี่แม่พี่น้อง ชาวบ้านเลาะ หมู่ 5 และบ้านสร้างหลักเส หมู่ 2 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564     

 

   รู้ไว้น้ำกระท่อมยังขายไม่ได้

   กรณีดังต่อไปนี้สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

- ต้มรับประทานเองโดยไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์

- สามารถปลูก ซื้อ ขาย ต้นกระท่อม ได้

- สามารถขายใบสด เมล็ด ลำต้น ของต้นกระท่อม ได้

***ข้อห้ามตามประกาศกระทรางสาธารณะสุข ***

ฉบับที่ 424 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ซึ่งสารสกัดจากกระท่อมในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52

หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับ 5,000 ถึง 20,000บาท

    หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยให้ยื่นหนังสือด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน

หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อน หรือหลังวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ  https://drive.google.com/file/d/1dCZXC9y_BvX0r-PezoL5umH_54i0HbLJ/view?

ตัวอย่างการกรอกหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ  https://drive.google.com/file/d/1bXLT6phtog2X04DroBhGOLGXYRggIvag/view?fbclid=IwAR3j4pCDbI5iYSRS5qp0n-AfKm9jN09Esxj1xTWQJsVVRwpqoqP3zhBexbM

ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

     วันอาทิตย์ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นายวิรัตน์ แก้วพรหม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นำทีมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เดินรณรงค์เชิญชวนพี่แม่พี่น้อง ชาวบ้านโคกศิลา หมู่ 13 บ้านโนนทัน หมู่ 11 และบ้านนาขาม หมู่ 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน

เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ, ใบขับขี่,หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) (ต้องไม่หมดอายุ)

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ