องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการจัดการน้ำเสีย
 • สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คลังข่าวมหาไทย
 • คู่มือตาม พ.ร.บ.อำนวยความสดวกฯ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (INFO)
 • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ศคง.
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
 •  
   
   
   
   
   
     วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

  สาระดีๆจากศาลปกครอง