องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ฯ  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร

นายพิทักษ์ชัย โสดา
นายก อบต.โพธิ์ไทร
โทร. 083-2438242
นายภูบาล บ้งพรม
รองนายก อบต.โพธิ์ไทร
โทร. 093-3803667
นายสมซิต พิมพรหมา
รองนายก อบต.โพธิ์ไทร
โทร. 086-2558760
นายสมหมาย เอกเลิศ
เลขานุการนายก อบต.โพธิ์ไทร
093-620633
****************************************


หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตรวจเอกจักรี คำตา
ปลัด อบต.โพธิ์ไทร
นางสาวนันทนา รัตนมูล
รองปลัด อบต.โพธิ์ไทร
โทร. 083-1267706
นางสาววิจิตรา ไชยโยธา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 085-6121211
นายกฤติเดช แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 097-3422090
นางสาววรัชยา เหลาเคน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 081-9552355
นายกฤติเดช แสงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 097-3422090
นายจักรินทร์ เทพอาษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ
โทร. 085-5016018
 
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง