องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน
ตำแหน่งหัวข้อ
  1 | โครงสร้างหน่วยงาน
  2 | ข้อมูลผู้บริหาร
  3 | อำนาจหน้าที่
  4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5 | ข้อมูลการติดต่อ
  6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ตำแหน่งหัวข้อ
  7 | ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตำแหน่งหัวข้อ
  9 | Social network
      Social Network
  10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงาน
ตำแหน่งหัวข้อ
  11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  15 | คู่มือหรือมาตรฐานให้บริการ
  16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  18 | E-Service
      E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตำแหน่งหัวข้อ
  19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่งหัวข้อ
  23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
ตำแหน่งหัวข้อ
  27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งหัวข้อ
  31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
  36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ตำแหน่งหัวข้อ
  39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม
  41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง