องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

ประกาศรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โพธิ์ไทรป้ายโฆษณาที่ไม่ติดตั้งบนที่สาธารณะ 65

ป้ายโฆษณาที่ไม่ติดตั้งบนที่สาธารณะ 65

ประกาศ ช่องทางแจ้งเบาะแสป้าย โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลํ้าทางสาธารณะ

ประกาศ ช่องทางแจ้งเบาะแสป้าย โฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลํ้าทางสาธารณะ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรเรื่องนโยบายสำนักงานสีเขียวคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมยาสูบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตราการประหยัดพลังงานประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 วัน อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566

สาระดีๆจากศาลปกครอง