องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ยินดีให้บริการ

 

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีคู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณคู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการ


 
 
 
 
 
 
 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2567

สาระดีๆจากศาลปกครอง