สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ.2566 ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อจะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโพธิ์ไทรพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566  เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  ทราบโดยทั่วกัน  และแสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ หมายเลข 045 429546 หรือทางไปรษณีย์ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร   หมู่ที่ 3 บ้านดอนเย็นใต้ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340 หรือด้วยตนเอง ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี หรือทาง...

[ 07-02-2566 ] Hits:38

ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิิ์ไทร

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 พศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองน้าที่ทำการองค์กหารบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

[ 13-01-2566 ] Hits:48

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้    

[ 03-11-2565 ] Hits:441

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ 2565 ในวันที่ 8 พศจิกายน 2565 ณ บริเวณหนองน้าที่ทำการองค์กหารบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

[ 27-10-2565 ] Hits:1017

 1. งานการเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. ราคากลาง eGP
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ