รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 14:52

     รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 1 คัน ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มกราคม 2563 ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ฉบับ เดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ