องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340

คำอวยพร

saknarin thinsaphung

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 14:06
สายสมร แสงชัย

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประขวร

16 ธ.ค. 2565, 14:26
นางสาวนวลปรางค์ รอดพ้นทุกข์

ขอพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัย มีพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 ธ.ค. 2565, 15:11
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:24
พรรษา ศรีสว่าง

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:24
นางสาวสุธารดี รักพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

16 ธ.ค. 2565, 15:51
นางสาวยุพา ศรีแก้ว

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน...ทรงพระเจริญ

16 ธ.ค. 2565, 16:31
ฌันสร มีทอง

มีแต่ความสุขความเจริญิ

16 ธ.ค. 2565, 17:28
นางสาว เตรียมจิตร อมรสินทร์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

17 ธ.ค. 2565, 04:26
นภัสวรรณ์ พันธุ์ศิริ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะ

17 ธ.ค. 2565, 08:40
ผุสดี พวงนาค

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

17 ธ.ค. 2565, 10:24
นางจันทร์จิรา พูนมา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

17 ธ.ค. 2565, 21:14
กมลทิพย์ ผกามาศ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน

18 ธ.ค. 2565, 10:13
นายเวคิน อุทกศิริ พร้อมครอบครัว

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

18 ธ.ค. 2565, 10:52
สายฝน สอนเพีย

ขอให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

18 ธ.ค. 2565, 14:31
อาภาภรณ์ นาโควงค์

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

19 ธ.ค. 2565, 08:38
ภัททิยา พันธุ์อุดมม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 08:42
รัชฎาภรณ์ นาคดี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกะหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 08:45
นางสาวศุภจิรา ทองศรี

ขอพระองค์ทรงหายพระประชวรด้วยเทอญ

19 ธ.ค. 2565, 08:53
กฤษฎา อบอุ่น

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

19 ธ.ค. 2565, 08:58
นางวิยะดา พานิกร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 08:59
นายสุเมศ พูนมา

ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 09:14
นางจรรยา ฟิตซ์เจอรัลด์

ขอให้หายพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:21
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 09:22
นายนฤเบศร์ สาระขันธ์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 09:22
นายจีระเดช รูปเหมาะ

ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 09:39
นายพศิน ถิรวิชัยกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 09:41
สากล หวลคิด

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 09:47
นางสาวแพรพิไล แก้วเกตุ

ขอทรงหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:53
นางวราพร ทัพธานี

ขอคุณนอบน้อมพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครอง ปกปักรักษาให้พระองค์ภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญเจ้าค่ะ

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นางทองคำ เพาะนาไร่

ขอใหเหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นางไสว เพาะนาไร่

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:54
นายกลวัชร เพาะนาไร่

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:55
เด็กหญิงปุญยาวีย์ แก้วเกตุ

ขอให้หายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 09:55
ศุภิสรา นางาม

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

19 ธ.ค. 2565, 10:18
วิวัฒน์ ศรีธรรมา

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ืืืืืืแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 10:38
นางณัฐธิดา ชมภูวงศ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 11:13
ดรุณี นาคดี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 11:45
นางสาวกมลชนก อนุวาร

ขอพระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 11:47
เด็กชายเตชินท์ เสนาภักดิ์ เสนาภักดิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

19 ธ.ค. 2565, 12:03
นางสุภารัตน์ กุลธานี

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 12:22
อัญชลี ร่องสุวรรณ

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 12:59
นางสาวพิมพ์ลภัส กาญจนพิมาย

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

19 ธ.ค. 2565, 13:09
น.ส.กาญจนา สาขาสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 13:26
นางศิริพร อ่อนเฉวียง

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรขอให้มีพลานามัยที่แข้งแรงในเร็วัน

19 ธ.ค. 2565, 13:42
นางศรินรัตน์ ยิ่งอริยะวรกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 13:43
นลินี คำโสภา

ทรงพระเจริญ

19 ธ.ค. 2565, 13:47
นางสาวประนอม มีหวายหลึม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 14:10
นางนัยนา ทุมหอม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากประชวรในเร็ววัน ขอให้พระองค์มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้พสกนิกรตลอดไป

19 ธ.ค. 2565, 14:33
นายชนสิษฎ์ คลังแก้ว

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ธ.ค. 2565, 14:35
นางสายฝน มังกรทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

19 ธ.ค. 2565, 14:36
นายสุพิทยา ยิ่งแม่นสม

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของพสกนิกรชาวไทยตลอดไปคับ

19 ธ.ค. 2565, 15:09
นางสาวศิริรัตน์ ประสงค์สันติ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:09
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด

ขอให้พระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:20
นางสาวศิริพร เรียบร้อย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แช็งแรงในเร็ววันนะคะ

19 ธ.ค. 2565, 15:22
นางสาาววรรณภา อมรวงศ์

ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:27
วรวิทย์ มากพยับ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 15:39
วันชัย วงค์ละคร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:11
กมลพรพรรณ ทีกา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:12
ลมูล ทีกา

ขอให้องค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:15
บุญเกิด ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:18
ด.ช.สุทธิภัทร บุดดำ

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ืืืืืืแข็งแรงในเร็ววัน

19 ธ.ค. 2565, 16:43
มยุรี พาพรม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งค่ะ

20 ธ.ค. 2565, 08:38
ณัฐนิชา อินรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ธ.ค. 2565, 09:13
กิตติยา ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:34
ด.ญ.ไอรดา ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นายทองพิศ ทรงคะรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นางมาไล ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นางสาวมณี ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:35
นายสุพร ทาทอง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:36
ณิชากร โตวังจร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 09:46
นางสาวสุภาวดี คำกอง

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญ

20 ธ.ค. 2565, 09:59
นางสาวพิกุล บุญเจริญ

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพระองค์ภาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ

20 ธ.ค. 2565, 10:00
ขวัญนภา แซ่ลิ้ม

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพคะ

20 ธ.ค. 2565, 10:16
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงหายจากพระประชวร...ทรงพระเจริญ

20 ธ.ค. 2565, 11:00
ศิริวรรณ เพชรน้อย

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 11:06
ปวีณ์ธิดา ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 12:42
กัญญณัท เสียงใส

ขอทรงจงพระเจริญและหายจากอาการประชวรเร็วไว ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

20 ธ.ค. 2565, 12:48
นายนิพนธ์ เพิ่มพูล

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณืแข็งแรงโดยเร็ว

20 ธ.ค. 2565, 13:34
กรุณา สุจริต

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 14:11
กชภัส ทองสุกดี

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 14:46
นายเสน่ห์ สงแจ้ง

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวร

20 ธ.ค. 2565, 14:46
นางจุฑามาศ นาคเขาวง

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 15:20
นางสาวสุรีรัตน์ กล้าหาญ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงเร็ววัน

20 ธ.ค. 2565, 15:41
นางสาวมะลิ กาสีวงค์

ขอพลังพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

21 ธ.ค. 2565, 04:47
รตนกมล รักษารัตน์

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 08:54
นายจรุงศักดิ์ ศรีประทุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 09:00
นางอุสิชา ทาทอง

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลกจงดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ท่านมีควา

21 ธ.ค. 2565, 09:23
นางภาณุมาศ โพธินักขา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

21 ธ.ค. 2565, 09:31
นางภาณุมาศ โพธินักขา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

21 ธ.ค. 2565, 09:35
วิยดา โคตรวันทา

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 09:38
วันดี เจริญสุข

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรเร็วไว

21 ธ.ค. 2565, 09:44
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

21 ธ.ค. 2565, 10:12
สมใจ ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่สมบูรณ์โดยเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 11:14
นางสาวชิดชนก กวางเส็ง

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลนามัยแข็งแรง

21 ธ.ค. 2565, 14:15
นายอุดมศิลป์ นิตยโรจน์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นายอุดมศิลป์ นิตยโรจน์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นางเบญญาภา สายแสน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวนิรา พลหมอ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

21 ธ.ค. 2565, 15:01
นางสาวสุจิตติกา แก้วนาเหนือ

ขอกราบถวายรพพร ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข้งแรง

21 ธ.ค. 2565, 15:15
นางสาวรุ่งนภา กุลชญานันท์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

21 ธ.ค. 2565, 16:41
จิตรา ทวีพัฒน์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 ธ.ค. 2565, 20:48
จุฑารัตน์ โคกฤทธิ์

ขอพระองค์่ทรงหายจากอาการประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 08:48
นายพชรพล พอควร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ธ.ค. 2565, 09:50
นางแสงจันทร์ ประดับมุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 10:05
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 10:54
เชิดชัย ชินจักร์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

22 ธ.ค. 2565, 11:05
นางราชาวดี ขันติสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 13:02
นางสาวสุพัตรา ทองศรีแก้ว

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมา จงดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลอดภัยและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเทอญ

22 ธ.ค. 2565, 13:38
ประโรมจิตร มีฤทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวร ในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:01
รุจิอร โนนชัยขันธ์

ขอให้พระองค์ภาทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:32
นางสาวสุชัญญา นวลแสง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอากรประชวนและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

22 ธ.ค. 2565, 14:53
ศุภชยกร กาละมุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ธ.ค. 2565, 16:11
นายมาฮามะซูฮายมิง เจ๊ะสาแม

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

22 ธ.ค. 2565, 23:36
นางสาวมลฤดี ดาวรุ่งโรจน์

ขอให้พระองค์หญิงทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 08:40
วริยา อบภิรมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ธ.ค. 2565, 08:59
นางสาวทิพยา โพธิ์ละคร

ขอให้พระองค์ทรงหายพระอาการประชวรในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

23 ธ.ค. 2565, 09:19
นายตะวัน เสมอภาค

ทรงหายจากพระอาการประชวร

23 ธ.ค. 2565, 11:11
นายเจตวัฒน์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:24
นายระพีพัฒน์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:26
นางจรงลักษณ์ มหาโคตร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ธ.ค. 2565, 11:27
ศุทธภา จันทนะ

ทรงกายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:29
จ่าเอกสมทรง เข็มลา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:38
นางสาวพันธิวา แก้วกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 11:42
นายธนภูมิ พามาสุทธิภัทร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

23 ธ.ค. 2565, 12:20
อภิสรา บุญกลิ่น

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 13:06
ภัชณี เมยประโคน

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรงในเร็ววัน

23 ธ.ค. 2565, 13:44
จนัสสา แสนศาลา

ข้าพเจ้าขอให้พระองค์จงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว มีพลานามัยที่แข็งแรง

23 ธ.ค. 2565, 13:52
ปฏิภาณ หลักเพชร

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

23 ธ.ค. 2565, 14:17
ปรีชา ขัติยะวงค์

ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการเงิน ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

23 ธ.ค. 2565, 15:28
ขวัญตา พลมั่น

ขอให้พระองค์ทรงหายจากโรคภัย

23 ธ.ค. 2565, 15:30
นางสาวมะลิวัลย์ ลือชา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 ธ.ค. 2565, 18:06
นาย วระวุฒิ เสนสจอหอ

ขอไห้พระอง ทรงหายประชวรโดยไว ด้วยเทิญ

24 ธ.ค. 2565, 07:50
นส.นภัทร วริสวงศ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงเร็ววันเพคะ

24 ธ.ค. 2565, 11:05
นางสาวนิภาพร ชาเคน

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเร็ววัน/ทรงพระเจิญ

24 ธ.ค. 2565, 14:07
เจนภพ คนทน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

25 ธ.ค. 2565, 13:20
ซารีฟะห์ พิริยะทรัพย์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

25 ธ.ค. 2565, 13:46
นายวัฒนะ ภูเงินขำ

ทรงพระเจริญ

25 ธ.ค. 2565, 20:42
นายวิชัย อบอุ่น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 09:23
วรารักษ์ ยืนยั่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:24
สายันต์ ยืนยั่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:25
นายเอกชัย สุตะโคตร

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 09:57
วัชรี จิตสะอาด

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 10:12
นางพิกุล ตุ้ยศักดิ์ดา

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 10:33
วัชราภรณ์ แสนต่างใจ

ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 10:33
น.ส.แก่่่นนคร ตรีเศียร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

26 ธ.ค. 2565, 10:40
ดวงพร คำวัน

ขอให้พระองค์ทรงหายไวๆๆ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อน

26 ธ.ค. 2565, 10:46
นางรวงทอง บุญธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ธ.ค. 2565, 11:46
ทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ขอให้พระองค์ภาฯ ทรงปลอดภัยจากความไม่ดีทั้งหลาย

26 ธ.ค. 2565, 14:02
เจริญชัย บุพศิริ

ขอพระองค์จงมีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ยิ่ง ยิ่งขึ้นทุกวัน

26 ธ.ค. 2565, 14:55
อริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

26 ธ.ค. 2565, 15:18
นายรุ่งทวี เจริญสุข

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเร็ววัน

27 ธ.ค. 2565, 06:10
นายสุดที ดอนปัญญา

ขอให้พระองค์ฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว เถิด

27 ธ.ค. 2565, 08:40
นายมนัส ภูนาสูง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรโดยไวด้วย เทอญ

27 ธ.ค. 2565, 10:40
ธวัชชัย มุ่งภู่กลาง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 11:01
นางสุขกาย ผลนาค

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรในเร็ววันค่ะ

27 ธ.ค. 2565, 13:37
นางจันทิรา จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 14:55
นางปรียานุช ปุนจุบัน

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 14:59
นางสาวกุลจิรา นิวงษา

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวอริสา จันทร์สวี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:00
นางสาวนันทิกานต์ ทวีพูน

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:01
นางสาวเกษิณี ภู่ระหงษ์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:01
นางพัขราภรณ์ นัทธี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:02
นางสุนทรีย์ พุทธสังฆราซ

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:04
นายณัฐพล นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายจิรพัส นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายนิพนธ์ นพรัตน์

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:08
นายวิจิตร จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:09
นายชาติชาย บุญมี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:09
นายทวีศักดิ์ บุญธรรม

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:10
นายหนูเจน สร้างนอก

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:10
นายกนิษฐ์ ไกรขาว

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:11
นางจิตรา จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นายจักรพีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นายจุฬาวุธ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:14
นางสาวจิพัสรีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:15
นางสุวรรณีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:17
นายประจักษ์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางสาวรุ่งฤจี จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางสาวกมนีย์ จันทร์น้อย

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:18
นางนิสา ทองมี

ขอพระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วด้วยเทิอญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ธ.ค. 2565, 15:25
ปวีณา ธีระปราบภัย

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

27 ธ.ค. 2565, 15:40
นางสาววัชราพร เรืองจาม

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 10:03
นางสาวจรรยา พรมหาไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ธ.ค. 2565, 10:26
ภูวภัท พิมพิลา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวน โดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

28 ธ.ค. 2565, 10:56
นายเชาวลิต เนื่องมี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:34
นายสุวิชา การเพียร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

28 ธ.ค. 2565, 11:38
นางสาวพีรญา ตั้งสกุล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:54
นายสุระ การกระสัง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายสุระ การกระสัง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายสำรวญ จิรัมย์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายวิเชียร วาณิชชาพัทร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:55
นายราช การเพียร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 11:56
กนิษฐา คำมุลคร

ขอคุณพระคุณเจ้าจงดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพลามัยแข็งแรง ดีวันดีขึ้น ด้วยเทอญ

28 ธ.ค. 2565, 13:37
พจณีย์ ทิพย์โลหิต

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวนร

28 ธ.ค. 2565, 14:17
อรุณนี ทิพสิงห์

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

28 ธ.ค. 2565, 14:21
เอื้องฟ้า กางทอง

ทรงพระเจริญ

28 ธ.ค. 2565, 14:56
นายวิทยา นครพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 ธ.ค. 2565, 08:36
นางพรรณนภา ชูโตจีระกุล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเร็วพลัน

29 ธ.ค. 2565, 10:13
ณาตยา พาอ้ม

ขอให้ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ แข็งแรง

29 ธ.ค. 2565, 10:28
นายศราวุฒิ มาคำ

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

29 ธ.ค. 2565, 14:19
วนิดา ป้องชาลี

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วพลัน

29 ธ.ค. 2565, 15:09
พิมวรรณ์ พิชโสภณณ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

29 ธ.ค. 2565, 17:33
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน

30 ธ.ค. 2565, 14:58
บุญเลิศ จันทร์ลอย

ขอทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

30 ธ.ค. 2565, 20:51
ศิริพร บุญอ่อน

ขอให้มีความสุขในทุกวัน

1 ม.ค. 2566, 10:53
ชาญกวี ศรีโชค

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

1 ม.ค. 2566, 15:36
วีระพร ผ่องใส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

3 ม.ค. 2566, 08:28
ณัชยากานต์ เสียงดัง

ขอพระองค์ทรงหายประชวรเร็ววัน ทรงพระเจริญ

3 ม.ค. 2566, 08:52
พรชนก สุระศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ในเร็ววัน พระพุทธเจ้าค่ะ

3 ม.ค. 2566, 09:44
นายวัลลภ กาวกระโทก

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

3 ม.ค. 2566, 09:46
นางสาวปวีณา ทามาตย์

ทรงหายจากอาการพระประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันขอเดชะ

3 ม.ค. 2566, 14:00
codkicat dkisk

\">

3 ม.ค. 2566, 23:22

3 ม.ค. 2566, 23:24
พ.จ.อ.พงษ์เทพ หันจางสิทธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 08:30
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอให้พระองค์กลับมามีพลานามัยแข็งแรงดังเดิมโดยไว อยู่เป็นมิ่งขัญประชาชนคนไทยไปนานนาน

4 ม.ค. 2566, 09:11
นายแมน ลายงาม

ขอทรงหายจากอาการประชวร ขอจงทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 09:53
นางสาวจุรีรัตน์ อรชุน

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 10:27
นางสาวศุทธิลักธ์ ขาวสุข

หายประชวนเร็วๆ

4 ม.ค. 2566, 10:56
นางสาวกัลย์ฐิตา ชวนชม

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

4 ม.ค. 2566, 11:21
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 12:03
นางสาวอวัสดา ซองศิริ

ขอให้พระองค์จงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ

4 ม.ค. 2566, 13:51
เจนจิรา ฝอยทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

4 ม.ค. 2566, 14:26
นางกัญญาภัค สิงห์ที

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 14:39
รัตนา ทันบาล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวร โดยพลัน

4 ม.ค. 2566, 15:01
นายสมชาย สูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 15:45
นายไพโรจน์ พจน์ด้วง

ขอพระองค์มมีพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญ

4 ม.ค. 2566, 16:59
นายทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 08:27
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

5 ม.ค. 2566, 09:22
ชลิดา อรรคศรีวร

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 10:01
สุรศักดิ์ ประทุมศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ม.ค. 2566, 10:06
นางสมร สีตะวัน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 10:11
นาย ยิ่งศ อุดรทักษ์

ขอให้พระองค์หญิงหายจากอาการพระประชวร

5 ม.ค. 2566, 12:35
นาย ยิ่งศ อุดรทักษ์

ขอให้พระองค์หญิงหายจากอาการพระประชวร

5 ม.ค. 2566, 12:35
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

5 ม.ค. 2566, 16:03
กมลพรพรรณ ทีกา

ขอให้องค์ภาทรงหายจากพระอาการพระประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 16:07
ปวีณ์ธิดา ทีกา

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

5 ม.ค. 2566, 16:09
นายมนตรี รองสุพรรณ

นายมนตรีรองสุพรรณผู้จัดการนิติบุคคลออนไลน์ทั่วไป

5 ม.ค. 2566, 19:58
นางสาวธัญชนก ฉัตรเวชศิริ

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

6 ม.ค. 2566, 08:44
พ.จ.ท.รังสันต์ ภูกองไชย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

6 ม.ค. 2566, 09:27
นางสาวตรีทิพย์ อินทะศาสตร์

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ม.ค. 2566, 10:43
รัศมี นันทะบุตร

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 10:51
ศิริกร คำชาลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 10:59
สุริยา คำจันร์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ม.ค. 2566, 11:02
นายนพรุจ โคตรสมบัติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 13:38
สมพร ภูมิบุญเสริม

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:03
ยุวดี ทิมเทพ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:08
นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 14:41
อติชาต เพิ่มทรัพย์ทวีสิน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ม.ค. 2566, 14:42
อรอุมา ด้วงเม้า

ทรงพระเจริญ

6 ม.ค. 2566, 18:44
นางสาวชนิดา เสือขำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ม.ค. 2566, 12:29
กัญญลักษณ์ สำราญจักร

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

8 ม.ค. 2566, 20:27
ภิญญาพัชญ์ คุยม่วงพันธ์

ขอทรงมีพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

9 ม.ค. 2566, 10:55
นางวิลาสิณี วอนห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระประชวรเร็ววันด้วยเทอญ

9 ม.ค. 2566, 13:52
พิมพ์ แสน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

9 ม.ค. 2566, 16:11
นายณวัฒน์ เจริญอาจ

ขอพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิในสากล จงดลบันดาลให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวนโดยเร็วด้วยเทอญ

10 ม.ค. 2566, 09:20
นางสาววิรัตน์ สุบุญ

ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 09:54
นางสิมวลี มั่งคั่ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 09:57
พรไพลิน ขันขาว

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเเละมีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งเเรงในเร็ววัน

10 ม.ค. 2566, 10:47
นางสาวอุทัยวรรณ ยาศิริ

ขอทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 10:56
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

10 ม.ค. 2566, 10:59
นายปรารภ แกกูล

ขอให้หายประชวรในเร็ววัน

10 ม.ค. 2566, 11:47
นิลมณี กงเดิน

ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10 ม.ค. 2566, 13:33
นงลักษณ์ การบรรจง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

10 ม.ค. 2566, 14:03
นายสุทิศ กองมี

ขอจงทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 ม.ค. 2566, 14:44
นางสาวปราณี ปาระภา

ขอให้หายจากประชวรเร็วเพคะ ขอจงทรงพระเจริญ

11 ม.ค. 2566, 08:48
นางปิยวรรณ มุณีวงษ์

ขอพระองค์ทรงหายจากการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทอญ

11 ม.ค. 2566, 09:04
ปวีณา ธีระปราบภัย

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

11 ม.ค. 2566, 09:23
นางสาวปีร์ยะพร โพธิกะ

ขอพระองค์จงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

13 ม.ค. 2566, 00:46
กาญจนา ศรีหาบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 09:12
นายอำนาจ นารีบุตร

ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 09:46
ณัฐพงศ์ ทองชัย

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

13 ม.ค. 2566, 09:50
วันชัย สมศรี

ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 12:00
อนุรักษ์ บัวหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ม.ค. 2566, 13:00
กฤษณ์ สุริยินทร์

ขอพระองค์ทรงหายประชวร โดนเร็ว

13 ม.ค. 2566, 14:13
ปราณี ปูนพันธ์ฉาย

ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

13 ม.ค. 2566, 15:25
นายณัฐพงศ์ นามเหลา

ขอให้ท่านหายไวๆครับผม

13 ม.ค. 2566, 18:25
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและทรงหายจากอาการพระประชวร

14 ม.ค. 2566, 15:08
พนมไพร อินทร์ติยะ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

15 ม.ค. 2566, 12:52
นาย เดชา บุตรเรือน

ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายแข็งแรง ทรงพระเจริญ

15 ม.ค. 2566, 15:05
นายสุนันชัย แก้วโท

ขอถวายพระพรชัยให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กลมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระอาการประชวยในเร็ววัน และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อายุยิ่งยืนนาน เทอญ.

15 ม.ค. 2566, 20:51
ชนกศิลป์ วงค์ษา

ทรงพระเจริญ

16 ม.ค. 2566, 09:04
กานต์ จังอินทร์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยสมบูรณ์แข่งแรงในเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

16 ม.ค. 2566, 10:26
เสาวณีย์ บุญล้วน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 13:17
นางมัลลิกา ทุมมากุล

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 15:48
ปุณณดา ผลทิพย์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

16 ม.ค. 2566, 16:08
นางปุณณภา ยาวะโนภาส

ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 09:27
ภัณฑิลา อินสว่าง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

17 ม.ค. 2566, 10:56
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 11:05
รัศมี นันทะบุตร

ขอทรงพรเจริญ หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

17 ม.ค. 2566, 11:26
พรพรรณ บูรณนิเวศน์

ขอทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 13:38
สญาภรณ์ ศรีนิล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 13:52
พิษณุ บัวขันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2566, 14:01
นางสาวสุพิชญาภา ถิ่นวิมล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 09:54
อารัญญา สถิตชัย

ขอพระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

18 ม.ค. 2566, 10:50
นางสาวสมคิด ชุมภูแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 11:01
อรพรรณ ขันแก้ว

ขอจงทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 13:17
นายเลื่อนยศ โชคสวัสดิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเถิด

18 ม.ค. 2566, 13:22
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

18 ม.ค. 2566, 13:26
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองคึ์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:14
จ่าเอกวิทยา ปาทา

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:14
juju inui

HBD

18 ม.ค. 2566, 14:23
จันทร์เพ็ญ บุญเกื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2566, 14:27
สิบเอกอาจศึก ศรีทองสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

18 ม.ค. 2566, 14:33
นางสาววรินทร์ธร ต้นจ่า

ขอพระองค์ทรงเจริญ

19 ม.ค. 2566, 09:13
มนัญญา พุทธรักษา

ขอให้พระองทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

19 ม.ค. 2566, 09:43
จ่าเอกวิทยา จอมทรักษ์

ขอพระองค์ทรงหายประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ

19 ม.ค. 2566, 13:23
ผศ.ดนัย ลามคำ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

19 ม.ค. 2566, 14:38
อัฟฟาน หะยีสามะ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

19 ม.ค. 2566, 22:25
ชวลิต สาลา

ขอจรงทรงพระเจริญ หายกลับมาเป็นปรกติครับ

20 ม.ค. 2566, 09:49
นายสุระชาญ น้อยทรง

ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 ม.ค. 2566, 10:37
นายโกสินทร์ ด่านพิทักษ์

ขอให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันครับ

20 ม.ค. 2566, 11:09
กิ่งแก้ว ทองทำมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ม.ค. 2566, 13:22
ปราณี กิจจำนงค์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ทรงพระเจริญ

20 ม.ค. 2566, 14:34
นางยุพาภรณ์ ศรีโสภา

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 06:28
จิโรจ คำมานิธิโชติ

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 06:55
อธิตยา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2566, 08:55
นางยุภาวรุณ แสนพล

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ด้วยเทอญ

23 ม.ค. 2566, 10:35
นางสุภาภร ศรีสวัสดิ์

ขอพระองทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

23 ม.ค. 2566, 11:16
อาพาทร พนมเขต

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ม.ค. 2566, 12:07
นายชุมแพ แสนยะบุตร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ

23 ม.ค. 2566, 13:54
สุภาพร แสวงสูงเนิน

ขอพระองค์ทรงเจริญ

23 ม.ค. 2566, 14:32
ชาญขณา แขวงอินทร์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วด้วยเทอญ

23 ม.ค. 2566, 15:20
นางสุภาพร เทพนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

24 ม.ค. 2566, 08:44
วลัยพรรณ ศรีสำราญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 09:52
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 10:02
อุดมศักดิ์ ประทุมวัน

ขอทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 11:30
วีรพันธ์ มาลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 11:35
นายโสภณ หอมนาน

ขอจงทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 14:47
นางพีรญา ลาดโพธิ์

ขอพระองค์ทรงหายเป็นปกติโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

24 ม.ค. 2566, 15:04
เนตรนพิศ เทศจำปา

ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2566, 22:17
เกรียงไกร แสนแก้ว

ขอพระองค์ทรงหารจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

25 ม.ค. 2566, 08:26
นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญหายจากพระอาการประชวร

25 ม.ค. 2566, 09:23
กนกวรรณ พงษ์สุวรรณ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวรและมีพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

25 ม.ค. 2566, 09:23
นางธิดารัตน์ เรืองสาย

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรง

25 ม.ค. 2566, 10:01
รัชดาภรณ์ นามละคร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรในเร็ววันนะเพค่ะ

25 ม.ค. 2566, 13:07
ร.ต.ณรงฤทธิ์ กงคูคำ

ทรงพระเจริญ

25 ม.ค. 2566, 13:57
สมชาย บุญเิชญ

ขอทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2566, 08:37
นิรงรอง เลียงลิลา

ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2566, 09:47
สุภักดิ์ บุญศรี

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

26 ม.ค. 2566, 15:32
นิโลบล นามสนธิ

ขอให้พระองค์ท่านมีสุขภาพแข็งแรงหายจากการประชวรไวๆนะคะ

27 ม.ค. 2566, 09:01
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ม.ค. 2566, 15:03
ปรีชา สาธารณะ

ขอพระองค์ทรงหายจากประชวร

29 ม.ค. 2566, 09:30
นายวัชระ เวทีภิรมย์

ขอพระทรงหายพระประชวรโดยไว

30 ม.ค. 2566, 14:08
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

30 ม.ค. 2566, 15:35
นางเพ็ญนภา รัตนธรรม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพละพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

30 ม.ค. 2566, 16:00
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

31 ม.ค. 2566, 08:02
นางสาวชุติกาญจน์ ศาลางาม

ขอให้ทรงหายประชวรค่ะ

31 ม.ค. 2566, 09:22
อิสริยา ผะกาแก้ว

ทรงพระเจริญ

31 ม.ค. 2566, 09:42
ชุติภา โอชาเลิศ

ทรงพระเจริญ

31 ม.ค. 2566, 10:59
วรพจน์ บุตรวงษ์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

31 ม.ค. 2566, 13:23
น.ส. เพ็ญพักตร์ ทองไทย

ขอให้พระองค์ภา หายจากอาการประชวรโดยเร็วและขอให้สุขภาพแข็งแรง สิ่งศักดิ์คุ้มครองกระองค์ให้ปลอดภัย

31 ม.ค. 2566, 14:32
นางสาวมะลิ กาสีวงค์

ทรงพระเจริญ ขอให้หายจากอาการประชวร

31 ม.ค. 2566, 14:41
ครองขวัญ คำจันดี

ขอให้พระองค์หายจากการประชวรเร็ว ๆ

31 ม.ค. 2566, 15:27
นงลักษณ์ สรพรหม

ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 08:43
ภัทรพงศ์ สีแดง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 11:11
นายจันยา เกษชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้ทรงหายจากพระประชวร

1 ก.พ. 2566, 11:30
นายวรวิทย์ ไพศาล

ขอพระองค์ทรงหายป่วย

1 ก.พ. 2566, 13:43
นางใสแสง ทองขาว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ววัน

1 ก.พ. 2566, 14:09
นายปรีชา สาธารณะ

ขอทรงหายจากอาการพระประชวร

2 ก.พ. 2566, 09:20
นางไรรมย์ ยิ่งสุด

ขอพระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็ววัน

2 ก.พ. 2566, 09:32
นางสาววชิราภรณ์ อ้วนทูล

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.พ. 2566, 13:15
นายประชุม ปุ่มแก้ว

ทรงพระเจริญ

2 ก.พ. 2566, 14:04
พิมญาดา โชติประเดิม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.พ. 2566, 10:49
นายพุทโธ สีมาทอง

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร สุขภาพแข็งแรง

3 ก.พ. 2566, 11:19
นางเพ็ญศรี ศรีเข้ม

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณืในเร็ววัน

3 ก.พ. 2566, 13:11
นางสาวเสงี่ยม ศรีลาวัน

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววันนะคะ

4 ก.พ. 2566, 05:28
นางนุชจิรา จารุวงค์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

6 ก.พ. 2566, 09:48
นายสมพล บุรินทร์ประโคน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.พ. 2566, 11:31
pHqghUme pHqghUme

e

6 ก.พ. 2566, 20:56
pHqghUme pHqghUme

e

6 ก.พ. 2566, 21:42
ชลิดา อรรคศรีวร

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

7 ก.พ. 2566, 14:17
ทีปกร ผาไต้

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

8 ก.พ. 2566, 10:59
ชรินทร์ทิพย์ ศรีมารักษ์

ทรงพระเจริญ

9 ก.พ. 2566, 09:45
ดอกรัก ชาตรี

สาธุ

9 ก.พ. 2566, 11:05
นางสาวคนึงนิจ สังข์สุขศรี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

9 ก.พ. 2566, 11:21
กนกพร อู่สมบัติชัย

ขอทรงหายพระประชวรในเร็ววันค่ะ

9 ก.พ. 2566, 14:29
นาตยา สุกสีพะเนา

ทรงพระเจริญ

10 ก.พ. 2566, 13:34
นายรัชภูมิ ชายสวัสดิ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 09:22
นายรัชภูมิ ชายสวัสดิ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 09:22
ณิชาภา ประพฤทธิ์ภิญโญ

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระประชวรเจ้าค่ะ

13 ก.พ. 2566, 11:13
มัณฑนา ทองชู

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงในเร็ววัน

13 ก.พ. 2566, 14:40
ธนิตา กุลโสภา

ทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2566, 15:00
วัลลีย์ พรมจันทร์

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

13 ก.พ. 2566, 15:52
อัครพนธ์ ยืนยิ่ง

ขอพระองค์ทรงหายจากประอาการประชวรโดยเร็ววันครับ

14 ก.พ. 2566, 12:19
นายสะอาด วรรณทอง

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 06:31
เอกชัย ฤทธิพงษ์

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 13:12
นายวัชรพล ช่างกลึง

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2566, 13:37
เกียรติศักดิ์ คำจันทึก

ขอให้พระองค์ทรงหายจากระชวนโดยเร็ว

15 ก.พ. 2566, 16:16
นางสาวสาวิตรี จีนะสอน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

16 ก.พ. 2566, 09:17
ปรีดี โยเฮือง

ทรงพระเจริญ

16 ก.พ. 2566, 14:03
เอกรินทร์ กล่อมทรัพย์

ทรงพระเจริญ

16 ก.พ. 2566, 14:53
พระไชยเศรษฐ์ ปิยจาโร ( สงวนไว้ )

อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

17 ก.พ. 2566, 11:23
นายวิชัย นิลไสล

ขอพระองค์ทรงร่างกายแข็งแรง

19 ก.พ. 2566, 22:56
นางสาวนุจรี หอมบุญมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ก.พ. 2566, 14:13
นางวิจิตรภรณ์ คำมุก

ทรงพระเจริญ

20 ก.พ. 2566, 15:26
ภูดิท ประเสริฐสุข

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

21 ก.พ. 2566, 11:01
สุทธิพงษ์ พิมพ์เสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อายุยิ่งยืนนาน

21 ก.พ. 2566, 14:35
จิตนิรันดร์ ฉิมนันท์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

21 ก.พ. 2566, 16:02
p p

p

21 ก.พ. 2566, 21:17
นางสาววิจิตรา กรงรัมย์

ทรงพระเจริญ

22 ก.พ. 2566, 10:27
นายกิตติ งามเลิศ

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววัน

22 ก.พ. 2566, 11:24
คำเพียร พาดำเนิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ก.พ. 2566, 13:24
พระครูศรี ปริยัตโสธร

ทรงหายจากอาการพระประชวร

23 ก.พ. 2566, 08:37
ผุสรัตน์ หงษ์ศรีเมือง

ขอให้พระองค์ภา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 ก.พ. 2566, 15:08
ปรีชา ศรีซองเชศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ก.พ. 2566, 16:15
นางสาวนัฐวีณ์ มีคุณวิเศษ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันเพคะ

23 ก.พ. 2566, 19:02
พรพิมล สิรวนาราม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 ก.พ. 2566, 12:45
น.สไพบูรณ์ สิงหราช

ขอพระองค์ทรงหายตากพระอาการประชวรและมีพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววันขอทรงพระเจริญ

25 ก.พ. 2566, 12:50
ศศิพร เห็มวิพัฒน์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันค่ะ

28 ก.พ. 2566, 10:36
นางสาวเยื่อน ล้ำเลิศ

ทรงพระเจรฺญ

28 ก.พ. 2566, 13:58
ชลธิชา ประณีจิตต์

ทรงพระเจริญ

28 ก.พ. 2566, 14:50
จิราพร คฤหัส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.พ. 2566, 15:29
น.ส.กันยรัตน์ คันธะรินทร์

ขอให้ปาฏิหาริย์จงเกิดกับพระองค์

1 มี.ค. 2566, 10:17
น.ส รัตน์จิราภรณ์ นิมิตรฤทธิ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจรฺญ

2 มี.ค. 2566, 11:07
ํธัญญาเรศ จุฑาศรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 มี.ค. 2566, 13:36
วรารัตน์ บรรทึก

ทรงพระเจริญ

2 มี.ค. 2566, 13:39
ทัษณะนา บรรลือทรัพย์

ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

3 มี.ค. 2566, 09:07
นายพรรณตรี ชมเชี่ยวชาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 09:23
นายธวัชชัย จันทร์แรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 10:10
ปิยะวัฒน์ คำบุญ

ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 11:04
สุนัย ทานาฤทัย

ทรงพระเจริญ

3 มี.ค. 2566, 19:42
นายอาทิตย์ บุญทันเสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเถิด

5 มี.ค. 2566, 12:44
นายประทัย จันทะสี

ทรงพระเจริญ

7 มี.ค. 2566, 10:00
นายอภิสิทธิ์ พรหมศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญหายจากพระอาการประชวน

7 มี.ค. 2566, 10:29
สมศักดิ์ ไกรรักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

7 มี.ค. 2566, 13:28
นางสาวจิดาภา อินพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 มี.ค. 2566, 15:38
จ่าเอกมนตรี ผาวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มี.ค. 2566, 15:16
ข้าพเจ้า นาย ธนากกรณ์ เสนจันทร์ฒิไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

11 มี.ค. 2566, 17:49
ฐาวรี ขันสำโรง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันเพคะ

12 มี.ค. 2566, 07:23
นางสาวพรทิพย์ ค่ากำไร

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

13 มี.ค. 2566, 10:37
น.ส.ขวัญสุดา จันทรมาศ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

13 มี.ค. 2566, 17:57
อริยกร ชนะชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มี.ค. 2566, 11:35
ญาณิศา บุตรแก้ว

ทรงพระเจริญ

14 มี.ค. 2566, 18:10
นางสาวนิภากร ศรีจันดา

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

15 มี.ค. 2566, 09:44
บุญเพ็ง สิทธิวงษา อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอจงทรงหายจากอาการพระประชวร

16 มี.ค. 2566, 09:53
นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 มี.ค. 2566, 12:59
นางธิตินันท์ รุณทอง

ขอให้พระองค์ภาฯทรงมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วพลันด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

16 มี.ค. 2566, 13:43
อดิเทพ สุกุล

พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรือง เจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวยเลอค่าด้วยผ้าไหม

17 มี.ค. 2566, 03:52
วัฒนะ ภูเงินขำ

ทรงพระเจริญ

17 มี.ค. 2566, 10:12
นางศิริพร ไขระวิ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

17 มี.ค. 2566, 10:31
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

20 มี.ค. 2566, 10:14
สนอง กายจ

ขอให้หายประชวร

20 มี.ค. 2566, 13:12
ไพรมณี แก้วสีขาว

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

20 มี.ค. 2566, 19:56
วรินทร ทัสชม

ขอพระองทรงพระเจริญ

21 มี.ค. 2566, 18:42
วิลัย สุตะโท

ขอให้จงหายจากการประชวรและมีพลานามัยที่สมบรูณ์และแข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

22 มี.ค. 2566, 07:57
นายรุ่งโรจน์ มณีกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 09:01
นางสาวแสงอรุณ ไทยแท้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 09:25
นางนัฏฐิกา ข่าขันมะลี

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน กลับมามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

22 มี.ค. 2566, 10:28
นางสาวดวงจิตต์ จันทาทอง

ขอทรงพระเจริญ

22 มี.ค. 2566, 10:34
กรธัช สกุลธนารัต

ขอพระองค์ ทรงหายจากอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์เข็งเเรง โดยเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

22 มี.ค. 2566, 13:52
นายมนตรี วิลาจันทร์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 มี.ค. 2566, 09:41
นางประวีณา ชะนอบรัมย์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 มี.ค. 2566, 10:34
วรรณภัทร มีนาม

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน

23 มี.ค. 2566, 15:35
นายภัฏ พงศธรเจริญ

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

27 มี.ค. 2566, 05:10
นายสุริยา สมงาม

ขอพระองค์​ทรงพระเจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​

27 มี.ค. 2566, 14:48
วริยา อบภิรมย์

ทรงพระเจริญ

28 มี.ค. 2566, 14:11
นาย ณัฐดนัย หนองเหล็ก

ขอให้เจริญๆ

28 มี.ค. 2566, 23:48
นาย ณัฐดนัย หนองเหล็ก

ขอให้เจริญๆ

28 มี.ค. 2566, 23:48
สุปัญญา บัวพุฒเจริญ

ขอให้พระองค์ภา มีสุขภาพพลามัยแข็งแรง หายป่วยในเร็ววัน ค่ะ

29 มี.ค. 2566, 09:57
นางสาวชุติญากาญจน์ ช่วยกูล

ขอให้พระองค์ฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

29 มี.ค. 2566, 10:09
นางสาวสุรัญชนา วิปุละ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวญโดยเร็ว

29 มี.ค. 2566, 10:21
นางศิริพร อ่อนเฉวียง

ขอพระองค์ทรวงหายจากพระอาการประชารโดยเร็ว

29 มี.ค. 2566, 13:35
นางสาวกนกพร ธำรงนาวาสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

29 มี.ค. 2566, 19:20
ลักขณา อ คำหลง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมมมมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

1 เม.ย. 2566, 09:08
ปรมาภรณ์ นาภูทัด

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ววัน

2 เม.ย. 2566, 09:34
ศานิท แสงไพ

ของพระองค์ทรงพระเจริญ

7 เม.ย. 2566, 15:05
นายสุขดำรง ป้องปาน

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

9 เม.ย. 2566, 12:18
นางแอนีต้า ยามา

ทรงพระเจริญ

10 เม.ย. 2566, 12:29
ครรชิต อำพินธ์

ทรงพระเจริญ

10 เม.ย. 2566, 13:00
ชัยภัทร ยอดสาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 เม.ย. 2566, 07:29
ดวงเด่น ลาสองชั้น

ทรงพระเจริญ

18 เม.ย. 2566, 12:58
วีรายา คะรานรัมย์

ทรงพระเจริญ

18 เม.ย. 2566, 14:31
นายอัตพล บุญมาก

ขอทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

19 เม.ย. 2566, 09:34
นายกิตติ งามเลิศ

ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวนโดยเร็วด้วยนะครับ

19 เม.ย. 2566, 14:11
น้ำทิพย์ ทิพย์สุข

ขอให้ท่าน มีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งเเรง

19 เม.ย. 2566, 14:18
นางบรมมาศ บวรเจริญภัค

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 เม.ย. 2566, 14:59
พัชรี กองคำ

ขอพระองค์ทรงหายจากประชวร

20 เม.ย. 2566, 09:33
รุ่งโรจน์ สุวรรณนพคุณ

ขอให้พระองค์ทรงกลับมาแข็งแรงดังเดิม

20 เม.ย. 2566, 11:13
สุภาภรณ์ เพียรโพธิ์กลาง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรงในเร็ววัน

20 เม.ย. 2566, 11:20
- -

-

20 เม.ย. 2566, 12:52
นายประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

20 เม.ย. 2566, 13:15
นางปรมาภรณ์ โสทอง

ขอพระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ

20 เม.ย. 2566, 13:20
รชต ฮั่นตระกูล

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

20 เม.ย. 2566, 14:41
ศิริจิตร บรรณสาร

– ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 เม.ย. 2566, 06:40
ศิริจิตร บรรณสาร

– ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 เม.ย. 2566, 06:42
จรรยา ศรีตันตนานนท์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 เม.ย. 2566, 09:35
จรรยา ศรีตันตนานนท์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

21 เม.ย. 2566, 09:35
ธิวา ฤกษ์วารี

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพร่างกายแข็ง ดั่งเดิม เพคะ

21 เม.ย. 2566, 10:17
นายพงศ์วิชญ์ เขียนวงศ์

ขอทรงหายจากพระอาการประชวร

21 เม.ย. 2566, 10:19
วีรายา คะรานรัมย์

ทรงพระเจริญ

21 เม.ย. 2566, 16:13
นายพงศ์ภรณ์ ภาระขันธ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 เม.ย. 2566, 10:27
จันทิรา จันทร์น้อย

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:57
นายณัฐพล นพรัตน์

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:57
นายจิรพัส นพรัตน์

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:57
นายนิพนธ์ นพรัตน์

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:58
นายจักรพีร์ จันทร์น้อย

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:58
นายวิจิตร จันทร์น้อย

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:58
นายประจักษ์ จันทร์น้อย

ขอให้พระองค์ภาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเทิอญ

24 เม.ย. 2566, 08:59
สุดารัตน์ นันทวงศ์

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่ดีขึ้น

24 เม.ย. 2566, 09:07
นางเปรมจิต ป้องปาน

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

24 เม.ย. 2566, 15:32
ณัฐมน เกษร

ขอทรงพระเจริญ

25 เม.ย. 2566, 08:53
นายเขียด หรรมน้อย

จงทำดี

25 เม.ย. 2566, 10:57
นายสมดี ฐานะเชิดชูวงศ์

ทรงพระเจริญ

25 เม.ย. 2566, 11:45
นายนิมิตร ปู่กว๋าง

ทรงพระเจริญ

25 เม.ย. 2566, 11:47
นายสุขดำรง ป้องปาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 เม.ย. 2566, 13:41
วุฒิภัทร นนทะมาตย์

– ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ – ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของ

26 เม.ย. 2566, 09:26
นายพรทวี ลิ่มสกุล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

27 เม.ย. 2566, 09:32
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

27 เม.ย. 2566, 09:33
วิไลพร วงศรี

ทรงพระเจริญ

27 เม.ย. 2566, 12:29
นายอริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 เม.ย. 2566, 13:55
นายวัชรา มารศรี

ทรงพระเจริญ

28 เม.ย. 2566, 09:28
ทรงชัย พาพิทักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 เม.ย. 2566, 14:20
พงศกร วงษ์รอด

ขอให้พระองค์ มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรง

30 เม.ย. 2566, 13:35
นายสุรสิทธิ์ ทวีโภค

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 เม.ย. 2566, 16:18
นายภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

1 พ.ค. 2566, 09:05
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 พ.ค. 2566, 16:02
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 08:27
เกรียงไกร แสงวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 พ.ค. 2566, 08:33
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 09:15
กัญญารัตน์ ธานี

ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 09:20
สายัณห์ อ่อนตา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 พ.ค. 2566, 09:50
โสภณ นวลศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 09:51
นางสาวรัศมี วงศาเวียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 พ.ค. 2566, 11:02
ศุภฤกษ์ โคตรโยธา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 พ.ค. 2566, 12:56
นางสาวเสาวคนธ์ คำชมภู

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 13:50
นางสาวจิตตานันท์ พลหาญ

ทรงพระเจริญ

2 พ.ค. 2566, 18:05
นางภัคจิรา ทองคำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 พ.ค. 2566, 08:33
นางสาวจิราพร เนืองแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

3 พ.ค. 2566, 12:44
นางสาวจิราพร เนืองแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 พ.ค. 2566, 12:48
นางยุพเรศ สุวรรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 พ.ค. 2566, 15:15
นางสาวกรรณิกา ทิพสิงห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 พ.ค. 2566, 15:16
นายพรต อุ่นเทียมโสม

ทรงพระเจริญ

4 พ.ค. 2566, 04:42
ปัญญาพร ทองเสริม

ทรงพระเจริญ

4 พ.ค. 2566, 17:19
มาลินี ปั้นดี

ทรงพระเจริญ

5 พ.ค. 2566, 14:06
นายวิทยา นครพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 พ.ค. 2566, 14:44
กิตติชัย แขมคำ

ทรงพระเจริญ

5 พ.ค. 2566, 21:09
กัญญา บุญทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 พ.ค. 2566, 14:16
นิรุษย์ เมฆมี

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2566, 14:25
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์สุพรรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2566, 09:20
นางณรรัณญาณ์ อุตสม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 พ.ค. 2566, 09:50
นายเตียงศักดิ์ เค้าหอม

ขอพะองค์ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2566, 10:12
ธัญชนก คำชนะ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 พ.ค. 2566, 13:50
มัสุชา ศรีภาค์

ทรงพระเจริญ

10 พ.ค. 2566, 15:21
นิภาภัทร สิงห์ซอม

ทรงพระเจริญ

11 พ.ค. 2566, 09:39
นายนพรุจ โคตรสมบัติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 พ.ค. 2566, 10:07
นางสาวภัทรพรรณ แสวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 พ.ค. 2566, 10:10
กิติกาญจน์ จันทร์หอม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

11 พ.ค. 2566, 14:45
ธมนันท์ ไชยมังคละ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 พ.ค. 2566, 21:23
นางธิดารัตน์ เรืองสาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 พ.ค. 2566, 10:36
ทิพวรรณ ล้อมพรม

ทรงพระเจริญ

12 พ.ค. 2566, 15:26
ว่าที่ ร.ต.วีรพล นาป้อม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 พ.ค. 2566, 14:02
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอทรงพระเจริญ

15 พ.ค. 2566, 15:07
สมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 พ.ค. 2566, 15:13
ปัทมาพร แก่นจัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 พ.ค. 2566, 11:14
เชิดชัย ชินจักร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 พ.ค. 2566, 13:06
ณัฐการต์ สวัสดิ์นะที

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

24 พ.ค. 2566, 08:26
บัวเนตร พลศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

24 พ.ค. 2566, 22:43
นายปรีชาญ ทิศทา

ในโอกาสมหามงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งป

25 พ.ค. 2566, 08:06
นางเบญญาภา สายแสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:06
นางสาวนิรา พลหมอ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:07
นางสุนิสา เผ่าศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:07
นายภาคภูมิ กองเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:07
นายวิเชียร เผ่าศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:07
นายธีรพงษ์ อินทกาญจน์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 11:54
นางทัศนีย์ ก้อนศิลา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 14:32
วรัลกาญจน์ คำคุณนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 15:13
จุฑามณี นาคชำนาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ค. 2566, 18:13
นางสาวปภาวรินทร์ ชาเคน

ขอจงทรงพระเจิญ

26 พ.ค. 2566, 08:53
พันตรี ณรงค์รัชช์ ทองอร่ามชูวงศ์

ทรงพระเจริญ

26 พ.ค. 2566, 11:33
นายอริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 พ.ค. 2566, 15:16
นายประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:09
นางปิยดา บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:10
นางรำแพน บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:11
นางสาววรินทร บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:12
นายวุฒิศักดิ์ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:12
นางจูมแพง บุญทวี

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:13
นางแป้ง ทองวรรณ

ทรงพระเจริญ

27 พ.ค. 2566, 16:13
ส.อ.โชดก โกพลรัตน์

ทรงพระเจริญ

29 พ.ค. 2566, 10:11
กฤษณา หวังกุลกลาง

ทรงพระเจริญ

29 พ.ค. 2566, 10:18
กชพร แสงพิศาล

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน.

29 พ.ค. 2566, 10:19
นายนิมิตร ปู่กว๋าง

ทรงพระเจริญ

29 พ.ค. 2566, 10:37
ยยยย สสส

สวยด

29 พ.ค. 2566, 14:06
สายชล สิงห์ซอม

ขอให้พระองค์ทรงพระจริญ

29 พ.ค. 2566, 18:50
ณภัทร ฤทธิ์พระคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 พ.ค. 2566, 09:07
นางสาวศศิวิมล ม้อเจี่ย

ทรงพระเจริญ

30 พ.ค. 2566, 10:45
นางกาญจน พังแพร่

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

30 พ.ค. 2566, 11:08
นายยุทธศิลป์ ยาทองไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

30 พ.ค. 2566, 15:20
ชวฤทธฺิ์ ทองบุตร

ทรงพระเจิญ

30 พ.ค. 2566, 20:03
เรือโท มารุต สมวงศ์

ทรงพระเจริญ

30 พ.ค. 2566, 21:21
หฤทัย เรืองไพศาล

ทรงพระเจริญ

31 พ.ค. 2566, 09:36
วิรัช แสงสว่าง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัช แสงสว่าง

31 พ.ค. 2566, 11:39
ศรัญญู เนริกุล

ทรงพระเจริญ

31 พ.ค. 2566, 14:03
นางสาวกมลลักษณ์ สตานิคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31 พ.ค. 2566, 14:34
ณัฐรัตน์ รักษ์บุญ

ทรงพระเจริญ

31 พ.ค. 2566, 14:40
นายพรหมเวช รุ่งเรือง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

31 พ.ค. 2566, 14:44
นางธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

31 พ.ค. 2566, 15:32
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 08:51
นางปุณณดา ผลทิพย์

ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 09:20
จิตริน วิจิตร

ทรงพระเจริยเจ้าค่ะ

1 มิ.ย. 2566, 09:32
นายกิตติ งามเลิศ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 10:35
นายสุริยา แสนหูม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 10:47
บรรจง แพงพรมมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 10:51
นายหัตถชัย บุริขันธ์

ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 12:22
นางสาว กัลยกร ทีทา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

1 มิ.ย. 2566, 13:29
นายอนุชัย ภูแสนศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2566, 14:53
นางสาวพัชรี แก้ววิสิการณ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

1 มิ.ย. 2566, 15:02
นางสาวนงเยาว์ ผกากุล

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 09:28
นางสาวไอยเรศ ผาสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 10:06
พวงผกา เจริญศรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 10:06
นางสาวจรรยา พรมหาไชย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 มิ.ย. 2566, 10:20
นางสาวปริยากร บรรเทา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

2 มิ.ย. 2566, 13:25
พิชญามญชุ์ แขวงเมือง

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 14:19
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 14:40
นางติํํํ๋๋ม ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 มิ.ย. 2566, 14:45
จันจิรา พนัสนาชี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 15:07
นางสาวสุภัชชา แดนงเมือง แดนดงเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 16:30
นายพศิน ถิร​วิชัย​กุล​

ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​

2 มิ.ย. 2566, 18:41
นายอภิเชษฐ์ โชติเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 18:44
สว่างจิตร ถินกระไสย์

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย เดชะพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไป

2 มิ.ย. 2566, 19:28
นางสาวธนพรหมพร โสมเกตรินทร์

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 มิ.ย. 2566, 19:43
ฟ้ารุ่ง บำรุงแคว้น

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 20:49
นางสาวอุไรวรรณ ศรีบุญเรือง

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2566, 23:45
ปัญญาพร ทองเสริม

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2566, 06:41
พณิชย์ จิตตะยโศธร

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2566, 10:48
นายชัยณรงค์ นนทะจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2566, 18:17
นางสุภาภรณ์ เพียรโพธิ์กลาง

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2566, 20:23
นางสาวพรพิมล โกมลศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2566, 05:04
นางสาวธนวรรนธ์ ทรัพย์กลิ่น

พระองค์ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2566, 18:00
นางดวน ถินกระไสย

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 09:35
นางสมนึก ตาลประเดิม

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 09:36
วรรณรดา โภคทิพย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 10:19
สิริลักษณ์

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 10:20
นายชุมแพ แสนยะบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 10:39
นางอุสิชา ทาทอง

ขอให้พระองค์มีความสุข มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สุขภาพแข็งแรงค่ะ

6 มิ.ย. 2566, 13:45
นายพิสิทธิ์ คำปัง

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 13:46
นางสาวลำปาง อารีเอื้อ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกร

6 มิ.ย. 2566, 14:36
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2566, 14:41
นางสาวอรทัย จรัญพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 13:27
นางสมนึก ตาลประเดิม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 13:34
นางภัทรพร ูชูวิชัย

ขอพระองคืทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 13:35
อารัญญา สถิตชัย

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 14:59
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 15:03
นาง ดวน ถินกระไสย

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 15:04
ประภาพร วังศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 17:01
ส.ต. ชวลิต วงษ์เงิน

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2566, 19:33
นางราตรี แทนไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 07:44
นายชูชาติ อังกุด

ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 10:25
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์สุพรรณ์

ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 11:35
นางสาวนารี ภาพันธ์

ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 12:53
กฤตยา ชูวัย

ขอทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 14:13
นางสาวเปรมยุดา วสันต์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2566, 15:45
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

9 มิ.ย. 2566, 09:14
สมหวัง แข็งแรง

ทรงพระเจริญ

9 มิ.ย. 2566, 09:47
อมรรัตน์ ขวัญเพ็ชร

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 มิ.ย. 2566, 10:19
นายเชิดชัย ชินจักร์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 มิ.ย. 2566, 13:53
นางสาวรัชดาพรรณ ศิริบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 มิ.ย. 2566, 14:31
วิจักษ์ จรรยากรณ์

ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2566, 02:09
นางสาวยุพาพัฒน์ บุพศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านแพง

12 มิ.ย. 2566, 08:39
นายอรุณ พาโคกทม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านแพง

12 มิ.ย. 2566, 08:39
นายพงศกร พลเดช และครอบครัว

ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2566, 10:15
สงกรานต์ สุวรรณหงษ์

ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆปี

12 มิ.ย. 2566, 11:06
นางไพลิน ภูชำนิ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2566, 11:59
ธัญชนก คำชนะ

ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2566, 13:18
ระครี แดงโชติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2566, 19:39
ณิชากร โตวังจร

ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 09:33
นางสาววรรณภา ขนันด้วง

ขอทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 10:25
นายชิตชัย วิระศรี

ขอจงทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 11:30
สุภาพร ขันธปราบ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพะยะค่ะ

13 มิ.ย. 2566, 13:05
นาย อภิชัย หนูหวาน

ขอถวายพระพร ขอให้อายุยืนนาน ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 13:57
นายวรพล แก้วพวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 14:09
น.ส.โสภา โพคทรัพย์

ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2566, 20:40
นางสาวบุญเลิง ภูบังแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 มิ.ย. 2566, 13:10
พรสวรรค์ นามดี

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 10:42
กฤติยา นันผ่อง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 11:13
นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14 มิ.ย. 2566, 11:32
นางสาวพนาลักษณ์ ม่านทอง

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 13:22
ฐิติรัตน์ นันท์กุลวัฒน์

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 13:32
นางสาวรัตนภรณ์ นาเวียง

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 15:35
ระคร แดงโชติ

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2566, 16:32
ธิดาพร บุญเลี้ยง

ทรงพระเจริญ

15 มิ.ย. 2566, 08:22
นางสาวกุสุมาลย์ มากนคร

ทรงพระเริญ

16 มิ.ย. 2566, 10:03
นางสาวสร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 มิ.ย. 2566, 14:30
นางลำพูน คลีกร

ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2566, 12:40
นายภัทรพงศ์ บุญรุ่ง

ขอทรงพระเจริญ​

20 มิ.ย. 2566, 10:57
กัญญา บุญทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 มิ.ย. 2566, 11:27
ปาลีรัตน์ เนื่องแก้ว

ทรงพระเจริญ

20 มิ.ย. 2566, 14:08
นางณชลนิภา สุราฤทธิ์

ขอพระองค์ทรงพรเจริญ

20 มิ.ย. 2566, 14:30
นางสาวอุบลทิพย์ เตชะโภคทรัพย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

20 มิ.ย. 2566, 14:39
กัญญา บุญทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2566, 09:48
นางสมร พิพรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2566, 10:33
สุรศักดิ์ ดีงาม

ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2566, 11:13
นายณรงค์ จงจิตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 มิ.ย. 2566, 12:49
น.ส.ระพีพัชร กิติบดีธีรพงศ์

ทรงพระเจริญเพคะ

21 มิ.ย. 2566, 13:42
นายโสพล แสงคำเลิศ

ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2566, 14:15
นางสายฝน มังกรทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

22 มิ.ย. 2566, 09:11
มะลิฉัตร สุขบรรณ์

ทรงพระเจริญ

22 มิ.ย. 2566, 10:54
นายพนมไพร อินทร์ติยะ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลอภิบาลให้พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล เทอญ

22 มิ.ย. 2566, 14:50
นางสาวลำใย พรมเศก

ขอทรงพระเจริญ

22 มิ.ย. 2566, 15:33
ปณิธาน ทรงสวัสดิ์วงศ์

ทรงพระเจริญ

22 มิ.ย. 2566, 19:41
นางสาวกัลยา ลืออุติกุลวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 มิ.ย. 2566, 13:45
นางสาวปภัสนันท์ ทิพวัลย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 มิ.ย. 2566, 13:47
นายสุบิน หล้าอ่อน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 มิ.ย. 2566, 14:51
นิภา สาตร์ประเสริฐ

ทรงพระเจริญ

24 มิ.ย. 2566, 13:15
วานิตร ผ่านจังหาร

ขอจงทรงพระเจริญ

25 มิ.ย. 2566, 20:01
วัชรพล ศรีสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

25 มิ.ย. 2566, 20:03
ฐิติรัตน์ นันท์กุลวัฒน์

ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2566, 09:59
ฐิติรัตน์ นันท์กุลวัฒน์

ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2566, 09:59
นางสาวมุจรินทร์ มาศภูมี

ขอจงทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2566, 11:17
นางสาวปรีญาภรณ์ แสนเยีย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26 มิ.ย. 2566, 13:47
ชานนท์ จีนคง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26 มิ.ย. 2566, 15:01
นายนัยนันท์ รวมทรัพย์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

26 มิ.ย. 2566, 16:14
สวนีย์ ศรีลาพัฒน์

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววั

27 มิ.ย. 2566, 08:53
สวนีย์ ศรีลาพัฒน์

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววั

27 มิ.ย. 2566, 08:54
นางสมสมัย พิลาแดง

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2566, 09:29
สุปราณี มหาโคตร

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2566, 09:43
น้ำทิพย์ ทิพย์สุข

ขอให้มี พลานามัยที่เเข็งเเรง สมบูรณ์

27 มิ.ย. 2566, 14:42
กิติการ์ กิติวงค์

ขอให้พระชนมายุยิ่งยืนนาน

27 มิ.ย. 2566, 14:54
วรุณกาญจน์ เลิศรุจีศยานนท์

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2566, 16:40
ภูมิใจ นามเสาร์

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2566, 16:41
จ่าเอกวรุทธิ์ ศรีสร้างคอม

ทรงพระเจริญ

28 มิ.ย. 2566, 09:25
นุศรา ภูกันดาน

ทรงพระเจริญ

28 มิ.ย. 2566, 12:41
อภิสรา บุดดาหลู่

ทรงพระเจริญ

28 มิ.ย. 2566, 14:07
กิตตินันท์ ศรีสุพรรณ

ขอให้พระองค์ทรงอายุวัฒนะยืนเป็นหมื่น ๆ ปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

28 มิ.ย. 2566, 15:17
นางสาววิภาดา ชัยชนะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 มิ.ย. 2566, 12:49
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2566, 10:27
ปรียานุช เขยนอก

ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2566, 12:27
นางปัมาพร แก่นจัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

30 มิ.ย. 2566, 13:34
สุพัฒนา เลิศลำหวาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2566, 09:16
บุญสอน พันธวัน

ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2566, 09:43
ส.อ.ฉัตรชัย ไวแพน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2566, 10:08
นายวิสัน ทองโกย

ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2566, 12:20
นายภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2566, 08:47
นางศุภวรรณ มีแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2566, 09:09
นิพนธ์ ไชยราช

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2566, 15:00
นางกิตติญากานต์ ดวงภักดีรัมย์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2566, 15:06
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2566, 17:36
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ก.ค. 2566, 08:16
สิบเอกโชดก โกพลรัตน์

ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 08:59
นันท์ชพร อ่อนสุระทุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 10:23
ราตรี ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ก.ค. 2566, 10:42
นายพัชระ วรธิพรหมมา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

6 ก.ค. 2566, 12:27
นางชาพาภัศ ศิริวรรณ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ก.ค. 2566, 13:45
นัฐพงษ์ วงค์แก้ว

ทรงพระเจริญเมตตาประชาชนของพระองค์ด้วยเทอญ

6 ก.ค. 2566, 14:21
นางมัณฑนา ทองชู

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 15:08
นางสาวอุไรวรรณ อารีรพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 17:30
นางสาวอุไรวรรณ อารีรพ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 17:30
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 ก.ค. 2566, 21:13
นางสาววราพร คะเชนหาญ

ทรงพระเจริญ

6 ก.ค. 2566, 21:36
นายภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 08:39
นายพงศกร และครอบครัว พลเดช

ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 08:40
นางสาววราณัฐกัลญา พงสินณัชปัญญาภา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

7 ก.ค. 2566, 09:17
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 09:27
แแอิ อเแดดเ

อิแเ้

7 ก.ค. 2566, 10:28
สิบโทอัครชัย ปัญญาวุฒิ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 10:55
สุพรรณิการ์ จริยากุลวงศ์

ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 11:46
นายทินกร กัณหา

ทรงพระเกียรติ

7 ก.ค. 2566, 11:47
สมาน ทองชู

ข้าพพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลของพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชาชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

7 ก.ค. 2566, 13:41
นางนิตยา สุกใส

ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 13:41
นางสาวสุรีรัตน์ กล้าหาญ

ขอให้พ่ระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ก.ค. 2566, 13:56
นางกนกพร สมัครคูณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

7 ก.ค. 2566, 14:48
นางสาวพรรณิภา ทองคะนา

ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 15:08
นางประภากร กุลวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ก.ค. 2566, 15:14
ดชวชิรวัฒน์ สาทัน

ขอให้มีความสุข

8 ก.ค. 2566, 17:27
วรพล พลงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

8 ก.ค. 2566, 20:15
ภิญโญ สุโข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2566, 20:17
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 08:48
พนมไพร อินทร์ติยะ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

10 ก.ค. 2566, 10:16
น.ส.พิกุลรัตน์ ลังภูรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 10:59
นายหฤษฎ์ หอมชาติ

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 11:19
ณัฐธิดา ชมภูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ก.ค. 2566, 12:21
ปัญญาวรรธน์ โกเมน

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

10 ก.ค. 2566, 13:25
นายวาณิชย์ ส่องใส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 13:51
นายนัยนันท์ รวมทรัพย์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 15:29
จุฑามาศ พรหมสถิตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2566, 15:31
นางสาวขวัญนุช ตุ่นวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ก.ค. 2566, 08:18
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 09:19
นายสุเมศ พูนมา

ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 09:24
อริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ก.ค. 2566, 11:11
ชญานิษฐ์ โพธิ์นะ

ขอจงทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 12:28
รักษ์อักษร บุตรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 12:35
พรทิพย์ ลาสา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ก.ค. 2566, 13:28
นคร ทรงสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 13:46
นางสาวหัสรา พันธ์หว้า

ขอจงทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 15:01
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2566, 15:04
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 08:36
นางช่อทิพย์ วงแจ้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 09:06
นางประหยัด ศรีวัชรพงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 09:06
นายเสน่ห์ สงแจ้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 09:07
เด็กชายจักรพันธ์ ศรีวัชรหงษ์ษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 09:08
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 ก.ค. 2566, 09:55
นางประภาวดี วรสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 11:04
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2566, 13:00
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 08:48
ผศ.ดร.สุปัน สมสาร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 09:38
ว่าที่ร.ต.หญิงสุพัตรา โลหะกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 10:19
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 10:54
นางสาวสาวิตรี จีนะสอน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 11:33
นายจักรพงค์ สุวรรณศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 ก.ค. 2566, 12:25
นายจักรพงค์ สุวรรณศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

13 ก.ค. 2566, 12:25
วัชรี จิตสะอาด

ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 14:13
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

13 ก.ค. 2566, 18:23
นายชัยยง โชติรัตนากูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

13 ก.ค. 2566, 18:44
มาโนช ผิวอ่อน

ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2566, 19:30
นายอภัย พุทธรักษ์

ขอพระทรงพระเจริญ

14 ก.ค. 2566, 08:11
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

14 ก.ค. 2566, 08:43
นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14 ก.ค. 2566, 20:14
นางเบญจมาพร เอกวิเศษ

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2566, 21:07
สุรเทพ ยุบล

ทรงพระเจริญ

16 ก.ค. 2566, 12:22
นางสาวพัชรี แก้ววิสิการณ์

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2566, 09:00
ว่าที่เรือตรี ศราวุฒิ ถนอมรอด

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2566, 12:59
นายธวัชชัย แปลงใจ

ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2566, 13:38
ธัญชนก คำชนะ

ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2566, 14:05
ฤทธิรงค์ สุจันทร์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2566, 15:36
ฤทธิรงค์ สุจันทร์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2566, 15:45
นางทัศนีย์ ก้อนศิลา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2566, 09:36
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2566, 12:47
หฤทัย เรืองไพศาล

ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2566, 15:28
นางสาวชวัลรัตน์ จันทะคัด

ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2566, 10:35
นายธนา นาสมตรอง

ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2566, 13:09
นันธิชา เจนสำโรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2566, 14:51
นางสาวชลิตา สารภี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 ก.ค. 2566, 14:03
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ทรงพระเจริญ

20 ก.ค. 2566, 14:47
นางสาวพิมพิลา เหลาจำปา

ทรงพระเจริญ

20 ก.ค. 2566, 19:11
นางสุมิตา กุลาสา

ทรงพระเจริญ

20 ก.ค. 2566, 19:13
ณัฐพล เปลี่ยนผึ้ง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 ก.ค. 2566, 07:26
รอฮายู ตวนปูเตะ

ทรงพระเจริญ

21 ก.ค. 2566, 09:27
นางสาวยวนใจ พวงประจำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 ก.ค. 2566, 10:14
น.ส.ญาดา โพธิบาย

ทรงพระเจริญ

21 ก.ค. 2566, 13:55
สุทัศน์ เปรมเจริญ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ก.ค. 2566, 09:44
เยาวภา สมานชาติ

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ก.ค. 2566, 11:41
ฐานิยา อดุลยานุโกศล

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 08:04
นายพงศกรณ์ คำเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 09:35
นางสาวรัศมี วงศาเวียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 12:25
นายไพโรจน์ พจน์ด้วง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 13:38
จ่าเอกวิจิตย์ วายโสกา

ขอทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 14:20
ไพรมณี แก้วสีขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2566, 15:33
นางพิชญามญชุ์ แขวงเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

24 ก.ค. 2566, 16:27
นเรศ ชัยอำมาตย์

ขอถวายพระพร

24 ก.ค. 2566, 20:02
นางสาวดวงสุนัน คำเงิน

ทรงพระเจริญ

25 ก.ค. 2566, 10:38
นายภูเบศ ศรีสุราช

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

25 ก.ค. 2566, 11:31
ปัญญาพร ทองเสนิม

ทรงพระเจริญ

26 ก.ค. 2566, 06:40
ชัชลี ศรีไชยทอง

ของให้พระองค์มีอายุยืนนาน พลานามัยสมบูรณ์ตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

26 ก.ค. 2566, 08:25
นางมยุลีย์ เศษสุวรรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

26 ก.ค. 2566, 09:27
นายไพรวรรณ แก้วกัณหา

ทรงพระเจริญ

26 ก.ค. 2566, 10:11
นางสาววรัลกาญจน์ คำคุณนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ก.ค. 2566, 10:58
นางณัฐศิกาณ วงศ์แข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

26 ก.ค. 2566, 12:49
กิ่่งแก้ว ทองทำมา

ทรงพระเจริญ

26 ก.ค. 2566, 16:37
ปนัดดา บุบบัด

ทรงพระเจริญ

26 ก.ค. 2566, 19:52
นายวีระพันธ์ ชุยชม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นฉัตรแก้วร่มเกล้าแก่ปวงข้าพุทธเจ้า และพสกนิกรชาวไทยสืบไป

27 ก.ค. 2566, 08:32
นายอภิดุล ทองวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:35
นายยุทธศักดิ์ ฉายรักษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:35
นายบุญมี แพงจ่าย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:36
นายตระการ นิยมศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:36
นายชัยนัน ผ่องแผ้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:36
นายนิวัฒน์ เหมือนแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:36
นายพงศกร พลเดช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:37
นายบุญธรรม บุญมูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:37
นายศิริ บุญเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:38
นายปรวัตศกร ประทุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:38
นางสาวนวลละออง เที่ยงธรรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:38
นายไพบูลย์ เชื้อนิล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:39
นายสุดใจ วงศ์จันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:39
นางสาวอมรรัตน์ ธรรมโรจน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:41
นางบังอร อุทธจันทร์

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:41
นางสาวนุบาล เหมือนแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:42
นางสาวอรวรรณ ศรีใส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:44
นางสาวปิยะดา พลบำรุง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:45
ไพจิตร พระทาเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

27 ก.ค. 2566, 08:46
นางสาวสวรส เข็มสุข

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:47
นายขวัญชัย ทัศบุตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:48
จันทัปปภา จันทะศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

27 ก.ค. 2566, 08:55
สุนิสา เทศนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 08:56
นางสมร สีตะวัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 10:04
นางสาวพิมลภัทร พิชัยกุล

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 13:02
นภาพร พลพุฒ

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 15:40
ภาภร บุญย้อย

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 20:48
นาย ธันพิชากร ไชยอินตา

ทรงพระเจริญ

27 ก.ค. 2566, 21:01
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.ค. 2566, 07:23
นางติ๋ม ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.ค. 2566, 07:27
นางสิราวรรรณ เริกชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.ค. 2566, 13:53
นายอาร์​บุญ​โทม ตำแหน่ง​นายก สารจันทร์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั​ว​ ๒๘​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๖ ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​ ด้วยเกล้า​ด้วย​ด้วยกระหม่อม​ขอเดชะ​ ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร​และ​พนักงาน

28 ก.ค. 2566, 16:03
วิษณุ อังกินันทน์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

29 ก.ค. 2566, 05:24
วาสนา จันทะโส

ทรงพระเจริญ

29 ก.ค. 2566, 12:28
นายวิรัช คงทน

ขอทรงพระเจริญ

29 ก.ค. 2566, 15:06
สุจิตรา โคสาพัฒน์

ทรงพระเจริญ

29 ก.ค. 2566, 20:54
นายสมเกียรติ เรียบร้อย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31 ก.ค. 2566, 13:02
สุภาภรณ์ เพียรโพธิ์กลาง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

31 ก.ค. 2566, 20:48
นายจิริยะ วงนาเรือง

สุขภาพแขงแรง

1 ส.ค. 2566, 17:47
นางสาวพัทธ์ธีรา สายตรง

ทรงพระเจริญ

2 ส.ค. 2566, 23:21
สิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2566, 13:43
พรรษา ศรีสว่าง

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2566, 13:44
นางอภิลาวัลย์ อ่อนจันทร์

ทรงพระเจริญ

3 ส.ค. 2566, 14:42
อัญญาฎา ทองผล

สุขภแข็งแรง

3 ส.ค. 2566, 15:57
นางมัฒนา อยู่เสดียง

ทรงพรเจริญ

4 ส.ค. 2566, 13:51
นางสาวจุฑาทิพย์ จิตจักร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ส.ค. 2566, 13:56
จุฑามาศ พรหมสถิตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2566, 13:57
นางสาวจิราภรณ์ ตาลพันธ์ุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2566, 13:58
นางสาววนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

4 ส.ค. 2566, 15:52
ฐิติมา เพ็ชรกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 2566, 12:27
ณัฐศิกาณ วงศ์แข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

6 ส.ค. 2566, 13:28
สุปราณี มหาโคตร

ทรงพระเจริญ

6 ส.ค. 2566, 14:17
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2566, 08:04
นายวรวิทย์ ไพศาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2566, 08:37
จิระศักดิ์ สินเติม

ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 09:35
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 09:59
ฐานิยา อดุลยานุโกศล

ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 13:42
นายขจรศักดิ์ อุทรักษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

7 ส.ค. 2566, 14:00
นางสาววัชราภรณ์ แสนต่างใจ

ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 15:42
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 16:06
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 ส.ค. 2566, 16:09
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2566, 16:20
ชนวัฒน์ โฉมงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ส.ค. 2566, 18:44
ธนัชพงศ์ ปุยะติ

ของพระองทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 04:19
ราชภูมิ เพิ่มขรัวจำ

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 08:38
นายภาณุพัฒน์ เกื้อสกุล

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 09:59
สรรสินีย์ อัตพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 10:30
นางสาวสมปอง สายประสาท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 10:39
นายจีรวัฒน์ มากพานิชย์

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 10:54
นางสาวสิริลักษณ์ ศลศิลป์ชัย

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 13:56
นางสาวพรรษา ศรีสว่าง

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 13:56
ศิวาพร เอี่ยมสอาด

ทรงพระเจริญ

8 ส.ค. 2566, 14:31
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 07:57
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2566, 09:13
นางสาวลัดดาวัลย์ คำตะนิต

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 09:19
นางสาวนิภากร ศรีจันดา

ขอองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2566, 10:37
นายสมจิตร ศรีจันดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2566, 10:40
นางสาวสุภาวดี คำกอง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2566, 10:55
นายกรวิชญ์ แสงสว่าง

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

9 ส.ค. 2566, 11:18
นายพงศ์ภรณ์ ภาระขันธ์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ส.ค. 2566, 12:34
ณัฐิกา ศาลากิจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 13:18
ศิริวัฒน์ หาชื่น

ขอจงทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 13:19
นางสาวตรีทิพย์ อินทะศาสตร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 13:58
นางพิชญามญชุ์ แขวงเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:00
จารุณี พงษ์เจริญ

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:20
พิษณุ ทองสี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:23
นางถนอมจิต ธรรมสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:34
นางเฉิดฉัน อักคะจุ่น

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:36
นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:37
นางสาวกัตติกา เจริญสุข

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:39
เด็กหญิงนิศากร อักคะจุ่น

ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:40
นางไพลิน ภูชำนิ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 14:51
นายนวน ภูถาดลาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ส.ค. 2566, 15:09
กมลทิพย์ วงษ์แสงจันทร์

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 10:24
นางไพลิน ภูชำนิ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 11:22
นางกชพร แสงพิศาล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป.

10 ส.ค. 2566, 11:31
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 11:33
นายคำพันธ์ พรหมอินทร์

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 11:37
วิริยา เชียงทอง

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 12:16
สุวพิชชา สาดมุณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ส.ค. 2566, 14:08
นางสาววิไลวรรณ พลสิงห์

ทรงพระเจริญ

10 ส.ค. 2566, 15:13
รุ่งนภา กุลชญานันท์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 08:51
นางสาวสุรีรัตน์ กล้าหาญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

11 ส.ค. 2566, 09:05
นางมัทนา เตโช

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 09:28
หฤทัย เรืองไพศาล

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 09:45
นางสาวสาวิตรี ศรีสวาท

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 09:50
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 10:05
นางนิชดา อาศัยบุญ

ขอให้พระพันปีหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

11 ส.ค. 2566, 10:51
พรรณิภา สหุนันต์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:03
นายประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:25
นายวุฒิศักดิ์ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:26
นางจูมแพง บุญทวี

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:26
นางแป้ง ทองวรรณ

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:27
นางสาววรินทร บุญทวี

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:27
นางปิยดา บุญทวี

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 11:28
นางสาวณัฐณิชา คะเชนหาร

ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งยืนนาน

11 ส.ค. 2566, 12:31
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 12:47
นายสมศรี ศรีกงพาน

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 12:50
นายกิตติรักษ์ ไชยโอชะ

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 15:09
กิตติรักษ์ ไชยโอชะ

ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 15:13
บุหรง ภัทรศิริพงษ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

11 ส.ค. 2566, 15:54
เสาวลักษณ์ บุญสุข

ขอพระองค์ทรงมีพระมายุยืนยาว

11 ส.ค. 2566, 18:58
นายสมิทธิ์ แพงพา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 ส.ค. 2566, 08:23
นางสาวฉัตรญาดา คูนาดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2566, 09:10
นายชัยวรวุธ มีศรี

ขอทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2566, 12:15
นางสมจิตร เหลืองชบารัตน์

ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2566, 12:46
นายนิรันดร์ บรรประจง

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

12 ส.ค. 2566, 13:03
นางสาวไอรดา พิสภัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2566, 13:39
นางสุมาลี สุพรรณ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 ส.ค. 2566, 14:44
พณิชย์ จิตตะยโศธร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 ส.ค. 2566, 16:04
มะลิวัลย์ แก้วพาปราบ

ทรงพระเจริญ

12 ส.ค. 2566, 16:08
ชัยภัทร ยอดสาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

13 ส.ค. 2566, 08:04
นายพัฒนะ บุญเคน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ส.ค. 2566, 10:05
somsri srikangpan

ทรงพระเจริญ

13 ส.ค. 2566, 16:48
นางสาวภาวนา ทองใหม่

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

14 ส.ค. 2566, 12:18
รัตนาพร สิงห์ณีย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 ส.ค. 2566, 09:01
นางสาวยวนใจ พวงประจำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2566, 09:38
ณัฐธยาน์ แช่มมณี

ทรงพระเจริญ

15 ส.ค. 2566, 10:30
จุฑามาศ พรหมสถิตย์

ทรงพระเจริญ

16 ส.ค. 2566, 09:57
วีรพงษ์ ศรีเมือง

ทรงพระเจริญ

16 ส.ค. 2566, 12:18
นายพศิน ถิรวิชัยกุล

ทรงพระเจริญ

17 ส.ค. 2566, 09:14
นางสาวพัชรี แก้ววิสิการณ์

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ส.ค. 2566, 10:03
นายกฤตยา บุญยศเมธากุล

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

17 ส.ค. 2566, 10:53
มะริษา เอกพิมพ์

ความสุขของเราคือเห็นเเม่มีความสุขเเละสุขภาพเเข็งเเรงไม่มีโรคภัยใดๆ

17 ส.ค. 2566, 15:38
นางสาวตรีระรัตน์ อุดสัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ส.ค. 2566, 15:40
เชิดชัย ชินจักร์

ทรงพระเจริญ

18 ส.ค. 2566, 09:04
นางสาวศิริภา บุญปัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ส.ค. 2566, 09:12
นายสุรพล ล้วนวิเศษ

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป

18 ส.ค. 2566, 09:58
นางพรชนก สุระศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ส.ค. 2566, 10:55
นางเพชรดา มาลาไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 ส.ค. 2566, 12:18
จารีย์ภัทร บุญเย็น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

19 ส.ค. 2566, 12:44
จุฑามาศ พรหมสถิตย์

ทรงพระเจริญ

21 ส.ค. 2566, 09:15
นายอานนท์ สุชัยราช

ทรงพระเจริญ

21 ส.ค. 2566, 12:09
พยอม ไชยโคตร

ทรงพระเจริญ

21 ส.ค. 2566, 12:47
สมสมัย พิลาแดง

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพร ชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

22 ส.ค. 2566, 13:19
ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ พลอยวิเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2566, 13:46
นายอภิชาติ เฉลิมวงศ์

ของพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ส.ค. 2566, 22:19
กุลยา สายเนตร

ทรงพระเจริญ

23 ส.ค. 2566, 09:02
เจริญรัตน์ จันทร์ขาว

ทรงพระเจริญ ทรงมีสุขภาพแข็งแรง

23 ส.ค. 2566, 09:16
นางสาวยลรดี ดลไสว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 ส.ค. 2566, 10:40
ทีเด็ด สายธนู

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

23 ส.ค. 2566, 12:27
สุพัฒนาภรณ์ มงคลสินธุ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ส.ค. 2566, 20:36
ละออง กองคำ

ทรงพระเจริญ

24 ส.ค. 2566, 10:11
นายจตุพล ศรีบัวอ่อน

ทรงพระเจริญ

24 ส.ค. 2566, 11:01
กัลยา ภูวงศ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

24 ส.ค. 2566, 15:16
ธรรมรัตน์ สิริวัชรางกูร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงกระเกษมสำราญ

24 ส.ค. 2566, 20:48
นางสาวรินลนันต์ อินธนวรรณกิจ

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

25 ส.ค. 2566, 07:52
สุภัทรตรา โกศล

ขอทรงพระองค์มีเเต่ความสุขมากๆคะ

25 ส.ค. 2566, 07:57
Akkradet Montributr

Long live the queen

25 ส.ค. 2566, 08:58
ชานนท์ จีนคง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชานนท์ จีนคง

25 ส.ค. 2566, 10:00
อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

25 ส.ค. 2566, 10:56
นางยุภาพร พลรักษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 ส.ค. 2566, 13:35
ชยานันท์ คำปัญญา

ทรงพระเจริญ

27 ส.ค. 2566, 12:05
มาโนช ผิวอ่อน

ทรงพระเจริญ

27 ส.ค. 2566, 12:21
site 7

ทรงพระเจรืญ

27 ส.ค. 2566, 20:37
ชนฐปศงค์ พงษ์วิเศษโชติ

ทรงพระเจริญ

27 ส.ค. 2566, 21:09
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

28 ส.ค. 2566, 11:27
นายพินิจ ป้องจันทร์

ทรงพระเจริญ

28 ส.ค. 2566, 16:47
นางไล เจริญผล

ทรงพระเจริญ

29 ส.ค. 2566, 12:22
อำนวยพร กาใจ

ทรงพระเจริญ

29 ส.ค. 2566, 17:57
สุนาวรรณ บุญนามน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

30 ส.ค. 2566, 10:26
นายพงษ์ศักดิ์ ขันธุแสง

ทรงพระเจริญ

31 ส.ค. 2566, 09:09
น.ส.ภัคศิญา เสาร์สุรินทร์

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

31 ส.ค. 2566, 09:18
ภควัต พาแก้ว

ทรงพระเจริญ

31 ส.ค. 2566, 13:05
นายวิรัล แท่นวัฒนกุล

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระบารมีคุ้มครองปวงชนชาวไทยตลอดไปเทอญ

1 ก.ย. 2566, 11:58
นางสาวกิตติยา ทรงคะรักษ์

ทรงพระเจริญ

1 ก.ย. 2566, 16:04
ลักขณา บุญกุศล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 ก.ย. 2566, 20:02
สม ชาตุพันธ์

ทรงพระเจริญ

3 ก.ย. 2566, 22:06
พระเฉลิม ศุติภาโต

ขอให้มีความสุข

4 ก.ย. 2566, 12:36
นายสุเมศ พูนมา

ทรงพระเจริญ

5 ก.ย. 2566, 08:28
ฆฤฏฤฆ ฏฤฆ

ฟฏฤฆฏ

5 ก.ย. 2566, 09:09
ฆฤฏฤฆ ฏฤฆ

ฟฏฤฆฏ

5 ก.ย. 2566, 09:09
Mr.Wichai Sri-in

ทรงพระเจริญ

5 ก.ย. 2566, 11:41
จิระชัย ยิ้มเจริญ

ขอทรงพระเจริญ

5 ก.ย. 2566, 20:17
ชุติญากาญจน์ ช่วยกูล

ทรงพระเจริญหายจากอาการประชวร

6 ก.ย. 2566, 13:09
นางสาวคอรีเยาะ ละมุยะ

ขอจงทรงพระเจริญ

6 ก.ย. 2566, 17:25
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7 ก.ย. 2566, 07:55
นายภาณุวัฒน์ ม่อมพะเนาว์

ทรงพระเจริญ

7 ก.ย. 2566, 10:01
ชนิดา ตันแสน

ขอให้มีแรง

7 ก.ย. 2566, 14:59
น.ส.สุภัส พรมเชษฐา

ขอให้พระองค์ทรงหายป่วยจากการประชวรโดยเร็วพลัน ทรงพระเจริญ

7 ก.ย. 2566, 15:32
นายกมล ไชยิ่ง

ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ก.ย. 2566, 10:58
ณัฐิกา ศาลากิจ

ทรงพระเจริญ

11 ก.ย. 2566, 10:06
นางทศวรรณ สดชื่น

ทรงพระเจริญ

11 ก.ย. 2566, 10:38
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

12 ก.ย. 2566, 09:04
นายบัณฑิต สาระประเสริฐกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

13 ก.ย. 2566, 12:10
กรองทิพย์ ชัยเวช

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14 ก.ย. 2566, 09:59
รัตติยากร ธรรมสอน

ทรงพระเจริญ

15 ก.ย. 2566, 09:36
จิ๊จ๊ะ สมานวา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ย. 2566, 12:57
ไกรวิชญ์ ทองทวี

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

17 ก.ย. 2566, 14:23
นายสมพร หอมกรุ่น

ทรงพระเจริญ

17 ก.ย. 2566, 22:12
นายวรวรรษ บวรภัทรจาริน

ทรงพระเจริญ

18 ก.ย. 2566, 11:34
อุไรวรรณ ดลปัดชา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เจ้าค่ะ

18 ก.ย. 2566, 12:10
นายมณีโชติ เพชรล้วน

ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ

19 ก.ย. 2566, 11:27
นางสิทธา บุญนาวงค์

ขอจงทรงพระเจริญมีพละพลานามัยแข็งแรง

21 ก.ย. 2566, 07:48
อุไรววณ พลขันธ์

ทรงรพะเจริญ

22 ก.ย. 2566, 12:23
อาริยะ ฟักทอง

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์

22 ก.ย. 2566, 12:44
กดหด หกดหกด

หกดหกดหกด

22 ก.ย. 2566, 13:51
นะพน นนพ

ไปดี

22 ก.ย. 2566, 23:38
นางเปรมฤดี จันศิริสา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ก.ย. 2566, 08:44
นางเปรมฤดี จันศิริสา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ก.ย. 2566, 08:44
อรรถพล เตวะสุข

รบกวนหน่วยงานช่วยมาดับไฟป่าที่ลามเข้าสวน ลุงอุดม เตวะสุข บ้านเลขที่10ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ บ้านโป้งจ้อ ด้วยครับ

23 ก.ย. 2566, 19:38
ฮาสีดะ คงแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 ก.ย. 2566, 11:00
เทวฤทธิ์ คำสอน

ทรงพระเจริญ

26 ก.ย. 2566, 08:00
ภานุพงษ์

ทรงพระเจริญ

26 ก.ย. 2566, 09:35
เสาวณี แสงมณี

ขอพระองค์หายประชวนเร็วไว

26 ก.ย. 2566, 12:11
น.ส.อุไรวรรณ โยลัย

ทรงพระเจริญ

27 ก.ย. 2566, 09:10
มาดี มานะ

ทรงพระเจริญ

27 ก.ย. 2566, 12:22
นางสาวพัชรินทร์ กลัดยอดโพธิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรด้วยเทอญ

27 ก.ย. 2566, 14:18
นางสาวเด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

27 ก.ย. 2566, 14:21
ุดุสิต นอขุนทด

ขอพระองคืทรงพระเจริญ

27 ก.ย. 2566, 18:23
นางวรรณเพ็ญ บริพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28 ก.ย. 2566, 09:01
นายจิระโชติ บุญศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 ก.ย. 2566, 12:20
ไชยวัฒน์ สันโดด

ทรงพระเจริญ

29 ก.ย. 2566, 10:41
นาย พรรษิษฐ์ พุ่มโพธิ์ทอง

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าข้า

30 ก.ย. 2566, 16:17
นโรดม แพนไธสง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แแข็งแรงในเร็ววัน

1 ต.ค. 2566, 22:23
ประสิตา สุวรรณเชษฐ์

วันเกิดของเรา

2 ต.ค. 2566, 18:47
นายขวัญชัย พรามสี

ทรงประเจริญ

3 ต.ค. 2566, 07:58
นายอำนวย บุญประทักษ์เวช

ทรงพระเจริญ

3 ต.ค. 2566, 10:02
นางสาวพัชมณฑ์ ฉัตรเงิน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

3 ต.ค. 2566, 12:22
ฟหกดฟ ฟหกดฟหก

หกดฟหกด

3 ต.ค. 2566, 17:29
นางรัตนา บุญสิม

ขอพระองค์ทรงหายจากประชวรเร็ววัน

4 ต.ค. 2566, 11:42
นิโลบล ดอนนันชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 ต.ค. 2566, 14:12
กฤติยาณี หางแก้ว

ทรงพระเจริญ

5 ต.ค. 2566, 14:15
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:05
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:05
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:05
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:05
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:05
นางสาวเด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:06
นางสาวเด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:06
นางสาวเด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 12:07
จินตนา มะลิซ้อน

ทรงพระเจริญ

6 ต.ค. 2566, 14:38
นส.มาาาท คท่ททาา

ทรงพระเจริญ

7 ต.ค. 2566, 12:21
วรพจน์ สุพยากรณ์

ทรงพระเจริญ

9 ต.ค. 2566, 12:26
วรพจน์ สุพยากรณ์

ทรงพระเจริญ

9 ต.ค. 2566, 12:26
นายฉัตรพงษ์ เฉยไสย

สถิตในใจตราบนิจนิรันร์

11 ต.ค. 2566, 11:09
ก ก

11 ต.ค. 2566, 12:13
. .

.

11 ต.ค. 2566, 12:29
นายสมศรี ศรีกงพาน

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

11 ต.ค. 2566, 14:41
นายสมศรี ศรีกงพาน

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้

11 ต.ค. 2566, 14:48
นางสาวพัชมณฑ์ ฉัตรเงิน

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

11 ต.ค. 2566, 21:28
นางสาวทิพยา โพธิ์ละคร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

12 ต.ค. 2566, 12:59
นางสาววราพร คะเชนหาญ

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

12 ต.ค. 2566, 20:06
นางสาว พนิดา เพชรทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 10:52
เด่น ทองคำ

น้อมรำลึกถึง ร.9

13 ต.ค. 2566, 12:59
อภิวัฒน์ ทองคำ

ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 13:00
ธัญญา สุขยานุดิษฐ

ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 13:00
อัฉริยะ ทองคำ

ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 13:00
เลียม ทองคำ

ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 13:01
เจียม ทองคำ

ทรงพระเจริญ

13 ต.ค. 2566, 13:01
สุจิตรา สรรพสาร

ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

15 ต.ค. 2566, 19:49
นายไพรวัลย์ ชำนิไกร

ข้าพเจ้า ขอน้อมจิตตั้งมั่น ความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

15 ต.ค. 2566, 21:15
วรเศรษฐ์ เจริญพล

ทรงพระเจริญ

16 ต.ค. 2566, 03:18
นายปิยะพงศ์ มนวรสกุล

ทรงสถิตย์ในดวงใจไทยทั่วหล้า

16 ต.ค. 2566, 17:16
ดรุณี เตชะทวีวัฒน์

ทรงพระเจริญ

16 ต.ค. 2566, 17:25
ทัตเทพ ศิลปโสภากุล

ธสถิตในใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

16 ต.ค. 2566, 18:06
เสกสันต์ นามา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

16 ต.ค. 2566, 19:28
นายธนา นาสมตรอง

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

16 ต.ค. 2566, 20:35
วรณัน อภิเกษมชมชื่น

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ความอุตสาหะที่มีต่อพสกนิกร ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ทรงพระเจริญ

16 ต.ค. 2566, 21:11
นายกิตติ งามเลิศ

ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

17 ต.ค. 2566, 21:42
นายสุขดำรง ป้องปาน

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

17 ต.ค. 2566, 22:32
ประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

18 ต.ค. 2566, 18:48
นายธนเสฏฐ์ เมธาณัฐยศ

ขอพระองค์ทรงสถิตในใจคนไทยทั้งผอง และทรงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชน

19 ต.ค. 2566, 16:13
นายสุขดำรง ป้องปาน

ธ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

19 ต.ค. 2566, 16:40
นางสาวชุติญากาญจน์ ช่วยกูล

ขอให้พระองค์อยู่ในใจประชาชนชั่วนิจนิรันดร์

19 ต.ค. 2566, 17:48
นางบุหรง ภัทรศิริพงษ์

ทรงพระเจริญ

19 ต.ค. 2566, 18:10
นายฉัตรพงษ์ เฉยไสย

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสถิตย์ไทยทั่วหล้า

19 ต.ค. 2566, 21:50
ประยุทธ บุญทวี

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

19 ต.ค. 2566, 22:00
เนติพงษ์ วันเเก้ว

ทรงพระเจริญ

20 ต.ค. 2566, 17:33
ว่าที่ร้อยโทสัญญา ทุมชาติ

ขอน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕

20 ต.ค. 2566, 18:51
นางจรัสศรี โลขันสา

ทรงพระเจริญ

20 ต.ค. 2566, 22:59
นุกูล รุ่งเรืองอักษร

ทรงพระเจริญ

22 ต.ค. 2566, 01:13
นางเดือนกวี ทองก้อน

น้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณ

23 ต.ค. 2566, 22:13
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

24 ต.ค. 2566, 17:08
ไชยวัฒน์ สันโดด

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

26 ต.ค. 2566, 22:54
อายุ วรรณโน สุขัง พลัง

สาธุแฮง

27 ต.ค. 2566, 20:33
วรินทิรา วันนาพ่อ

น้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

28 ต.ค. 2566, 23:17
ก ข

ทรงพระเจริญ

30 ต.ค. 2566, 14:20
สาวิตรี ชูนาค

ทรงพระเจริญ

31 ต.ค. 2566, 16:02
ธนสร ช่วงชู

ทรงพระเจริญ

31 ต.ค. 2566, 21:54
นางสาวพรทิพย์ ค้ากำไร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 พ.ย. 2566, 17:23
นางนิตยา วรโยธา

ทรงพระเจริญ

1 พ.ย. 2566, 22:30
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 พ.ย. 2566, 22:33
ธีระพันธ์ สดใส

ทรงพระเจริญ

2 พ.ย. 2566, 17:28
สนองใจ ดอกทองหอม

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 พ.ย. 2566, 22:25
วรรณรดา โภคทิพย์

พระองค์ทรงพระเจริญ

3 พ.ย. 2566, 18:05
อมรรัตน์ ชาติมนตรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 พ.ย. 2566, 21:12
พรไพลิน ขันขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 พ.ย. 2566, 20:02
สุภักดิ์ บุญศรี

ทรงพระเจริญ

6 พ.ย. 2566, 17:55
นางสาวปุญญาภา เสือส่าน

อขพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

6 พ.ย. 2566, 18:05
เมลดา บัวสุวรรณ์

ทรงพระเจริญ

6 พ.ย. 2566, 19:05
ไชยวัฒน์ สันโดด

ทรงพระเจริญ

8 พ.ย. 2566, 19:50
นายศรัญญู เนริกุล

ทรงพระเจริญ

9 พ.ย. 2566, 20:40
นารีมาศ เจ๊ะสนิ

ทรงพระเจริญ

9 พ.ย. 2566, 21:38
เสาร์ แก้วทอง

ขอจงทรงพระเจริญ

9 พ.ย. 2566, 21:59
สุภาพร พรายรักษา

ทรงพระเจิญ

10 พ.ย. 2566, 01:47
ธนพร พันสนิท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 พ.ย. 2566, 16:49
นายณฐกรพนธ์ พรมจ้าย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 พ.ย. 2566, 20:37
สิปปะนนท์ สินเติม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

13 พ.ย. 2566, 22:42
นางวินิจ โพธิ์เวียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 พ.ย. 2566, 17:14
นางวรนาถ รุ่งธีรากูล

ทรงพระเจริญ

15 พ.ย. 2566, 16:19
ลลิตา ลีลา

ทรงพระเจริญ

17 พ.ย. 2566, 03:52
วันวิสา ชื่นใจชม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ย. 2566, 19:53
รัชดาวรรณ ตาคำ

ทรงพระเจริญ

17 พ.ย. 2566, 21:06
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอให้หายโรดภัยหายโชดีเข้ามาเหมือนำ้ดับเพลิง

20 พ.ย. 2566, 18:54
นางสาวกันยรัตน์ คันธะรินทร์

ขอความสุขความเจริญจงเกิดกับราชวงศ์ทุกพระองค์

20 พ.ย. 2566, 23:09
นายปฏิพล สุทธิฤทธิ์

สุขสวัสดิ์ตลอดปี

21 พ.ย. 2566, 19:15
ศศิพร เห็มวิพัฒน์

ขอทรงพระเจริญ

22 พ.ย. 2566, 16:58
ศศิพร เห็มวิพัฒน์

ขอทรงพระเจริญ

22 พ.ย. 2566, 16:58
ไชยวัฒน์ สันโดด

ทรงพระเจริญ

24 พ.ย. 2566, 04:32
ธนพนธ์ เสาชัย

ขอให้ตำบลไผ่เจริญๆ

24 พ.ย. 2566, 05:19
จันทกานต์ พันเลียว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

25 พ.ย. 2566, 01:35
นายสุรชัย นิกรสุข

ทรงพระเจริญ

27 พ.ย. 2566, 02:59
ภิญญาพัชญ์ คำสาน

ลอยกระทงปีนี้ ขอให้ลอยทุกข์ ลอยโศก ไปกับสายน้ำ

27 พ.ย. 2566, 21:05
Wong Son

ขอให้สมหวังทุกประการ

28 พ.ย. 2566, 00:53
อัจฉพรรณี บุญกุศล

สถิตอยู่ในใจ ตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

29 พ.ย. 2566, 20:35
นางนวพรนภัส จำแลงนคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 พ.ย. 2566, 22:45
มงคลชัย เย็นวัฒนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 พ.ย. 2566, 03:10
พัฒนศักดิ์ พรหมศรี

ขอเป็นข้าพระบาทฯทุกชาติไป

30 พ.ย. 2566, 17:11
เกศกนก ฮึมพล

คิดถึงคนบนฟ้าค่ะ หนูจะเดินตามรอยพ่อให้ได้มากที่สุดค่ะ

30 พ.ย. 2566, 17:47
นาย ณัฐพงษ์ สื่อกลาง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

1 ธ.ค. 2566, 01:32
โชติรส แวะสันเทียะ

5ธ.ค.นี้ขอให้พระองค์สู่สุขคติสวรรค์คาลัย

3 ธ.ค. 2566, 21:29
อรัญญา นิเรืองรัมย์

น้อมรำลึกพระมหาธิคุณ

4 ธ.ค. 2566, 16:46
ประยูระรัตน์ เข็มทิศ

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

17 ม.ค. 2567, 16:21
นางสาวอรรถศรี มูลเงิน

ทรงพระเจริญ

17 ม.ค. 2567, 20:20
นายวินัย สิงห์ซอม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ม.ค. 2567, 00:17
ข้าพระเจ้า.นายอ่องลืน ลุงคอง

องค์พระเจริณ

18 ม.ค. 2567, 02:22
นายปริเยศ สิทธิ

ขอให้ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2567, 16:36
จันทร์ญา ไชยมีสุข

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันคะ

18 ม.ค. 2567, 17:07
เอกพล เพชรใหม่

ขอให้สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดให้สมปราถนา

18 ม.ค. 2567, 17:36
เอกนรินทร์ แสงดาว

ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2567, 18:19
รวิพร จงเลิศวิสุทธิ์

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

18 ม.ค. 2567, 20:14
นางสาวแก้วสว่าง

ทรงพระเจริญ

18 ม.ค. 2567, 21:11
นางสาวนิชานันท์ มีสอน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

19 ม.ค. 2567, 11:22
นาย ปิยะพงษ์ หงษาวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 0930964270

19 ม.ค. 2567, 20:21
กนกพิชญ์ ศรโสภา

ทรงพระเจริญ

19 ม.ค. 2567, 20:25
นายธีรวัตน์ โชคสวัสดิ์

ขอให้พระองค์ทรงหายประชวรและทรงพระเจริญ

19 ม.ค. 2567, 20:59
จักรวาล สีทอง

ของพระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

19 ม.ค. 2567, 21:18
นางปรียาพร จ่าจังหาร

ทรงพระเจริญ

19 ม.ค. 2567, 22:14
เสาร์วิตรี สุขสถาน

ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรง

20 ม.ค. 2567, 01:18
วิไลพร จันทรดี

ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

21 ม.ค. 2567, 05:33
นายธนากร รุ่งเรือง

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2567, 16:08
นางชนัฐตา บุญเย็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

22 ม.ค. 2567, 16:34
นางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

22 ม.ค. 2567, 16:38
นางนิตยา สิงห์แรง

ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2567, 18:38
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22 ม.ค. 2567, 21:16
จุรีพร พินธุนิบาตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง

22 ม.ค. 2567, 22:47
ศรายุธ บุญโต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

23 ม.ค. 2567, 15:50
Steve McArthur

Hi

23 ม.ค. 2567, 16:12
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

23 ม.ค. 2567, 16:47
นาย สมเดช กาญบุตร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่องขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ของพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

23 ม.ค. 2567, 18:04
ธิดารัตน์ สายปัญญา

พระองค์ทรงพระเจริญ

24 ม.ค. 2567, 21:40
จิดาภา สะจันดา

ทรงพระเจริญ

25 ม.ค. 2567, 14:29
นาสาวอารยา พัชราภรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

25 ม.ค. 2567, 16:13
ธัญสิริ สมศรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

25 ม.ค. 2567, 18:28
จ่าสิบเอกสุรเดช ลื้นภูเขียว

ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจากการประชวร

25 ม.ค. 2567, 20:18
นางนรินทร์พร เลิศณวรรธน์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2567, 16:58
ว่าที่ พันตรี ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2567, 20:24
นาย ธนวรรธน์ จำปา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2567, 20:49
แพรทอง วรรณโคตร

ทรงพระเจริญ

26 ม.ค. 2567, 21:20
โชคชัย แสงสุด

ทรงพระเจริญ

27 ม.ค. 2567, 01:46
จิดาภา สะจันดา

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

29 ม.ค. 2567, 01:34
ชัยประสิทธิ์ พรมไธสง

ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปตลอดยิ่งยืนนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

29 ม.ค. 2567, 04:08
กฤติยาภรณ์ สุดแก้ว

ขอทรงหายจากพระประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

29 ม.ค. 2567, 16:25
นางสาววิลาวรรณ น้อยพรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 ม.ค. 2567, 16:49
กรภพ จันทร์หอม

ขอทรงพระเจริญ ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

29 ม.ค. 2567, 16:50
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 ม.ค. 2567, 18:38
ธารี กาเมือง

ขอจงทรงพระเจริญ

29 ม.ค. 2567, 20:42
นางสาวยวนใจ พวงประจำ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

29 ม.ค. 2567, 22:22
นายวิเชฐ เมืองแสน

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

29 ม.ค. 2567, 22:23
สายชล เรืองเดช

ทรงพระเจริญ

30 ม.ค. 2567, 05:08
กิตติยา ดีผาย

ทรงพระเจริญ

30 ม.ค. 2567, 22:31
นายจิรภัทร อินอำคา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31 ม.ค. 2567, 16:36
นายกิตติศักดิ์ อังคะณา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้หายจากอาการประชวนด้วยเกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะ

31 ม.ค. 2567, 17:18
ะ้ไ ้ๆ้

ๆ้พพ้

1 ก.พ. 2567, 11:06
ธนกฤต เชึยรศรี

ทรงพระเจริญ

1 ก.พ. 2567, 13:40
สุพิชญ์นันท์ ประกอบธรรม

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน ทรงพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 ก.พ. 2567, 17:58
การันต์ ผิวเหลือง

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

1 ก.พ. 2567, 23:22
ไชยยา บุญจันทร์

ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

2 ก.พ. 2567, 02:43
นส.พรพิมล สัจจะพันธุ์

ทรงพระเจริญ

2 ก.พ. 2567, 11:41
สุนิศา นาใจคง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

3 ก.พ. 2567, 11:30
นายวัฒนะ ภูเงินขำ

ทรงพระเจริญ

3 ก.พ. 2567, 15:51
นายฉัตรพงษ์ เฉยไสย

ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวร

4 ก.พ. 2567, 12:49
ร้อง ทุกข์

ขอร้องเรียน มีควันจากการเผาขยะหรืออาจจะเป็นการเผาอะไรสักอย่างทำให้เกิดควันลอยเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลไปทางตึกผู้ป่วยนอนพักรักษาอยู่ อาจจะทำให้เป็นการก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จึงขอแจ้งหน่วยงานท่านติดตามดูแลด้วยจะเป็นพระคุณต่อพ่อแม่พี่น้องญาติที่รับบริก

4 ก.พ. 2567, 18:52
ประเสริฐ วงษ์แหวน

ขอพระองค์ทรงหายจากประขวรในเร็ววัน และทรงเป็นกำลังสำคัญ เป็นดวงใจของพสกนิกรตลอดไป

5 ก.พ. 2567, 07:57
อัครินทร์ จันทวิโรจน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.พ. 2567, 09:31
นายกิตติ งามเลิศ

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

5 ก.พ. 2567, 13:23
นายอภิสิทธิ์ ดีโม้

สวัสดีปีใหม่

5 ก.พ. 2567, 19:11
ทรงวุฒิ ลีรมย์

โชดดี

6 ก.พ. 2567, 06:55
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

6 ก.พ. 2567, 10:06
พรชัย ฉุนราชา

ทรงพระเจริญ

6 ก.พ. 2567, 13:25
พระจารึก เทมี

ขอให้พระองค์ภา หายประชวร เร็วๆ ขอทรงพระเจริญ

7 ก.พ. 2567, 11:02
สุกัญญา สอนรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.พ. 2567, 12:31
เคลือ ไชยวุฒิ

ทรงพระเจริญ

8 ก.พ. 2567, 13:15
เฉลิมพล พรหมศิลป์

9 ก.พ. 2567, 13:27
จ่าเอกนคร พวงคต

ขอถวายพระพร ขอให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

9 ก.พ. 2567, 15:46
สุทธิราช ต่อฤทธิ์

ดี

9 ก.พ. 2567, 15:48
เพชรดา มาลาไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.พ. 2567, 11:17
นวพร สำเร็จรัมย์

ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 10:27
นายจำรูญ ซิ้มเจริญ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 10:33
ขจรศักดิ์ ครีรัต

ขอทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 13:35
นางสาวชยาภา

ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 14:57
นายวิโรจน์ นางสวภัทร แก้วผลึก

ขอให้พระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 15:00
นายเฉลิมพล ปกินำหัง

ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 15:31
กัญญาพร นิลถนอม

ทรงพระเจริญ

12 ก.พ. 2567, 23:16
เเมว เสือ

hbd

13 ก.พ. 2567, 08:35
กมลพรพรรณ ทีกา

ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

13 ก.พ. 2567, 10:32
สุภาพร ฆารกุล

ทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2567, 10:35
นางสาวเด่นเดือน น้อยมณี

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัย และสิงศักสิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์ สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชา สถาพรตราบนานเท่าน

13 ก.พ. 2567, 21:07
มุลกิม สะอิ

ทรงพระเจริญ

13 ก.พ. 2567, 23:35
วรรณภา ชีพไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.พ. 2567, 10:06
นางชนัฐตา บุญเย็น

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.พ. 2567, 10:32
นางสาวยุพาพัฒน์ บุพศิริ

ขอพระองค์ทรงหารจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

14 ก.พ. 2567, 14:01
นายวสันติ์ เดชโคตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.พ. 2567, 15:21
นางสาวทิพยา โพธิ์ละคร

ทรงพระเจิญ

15 ก.พ. 2567, 13:30
วรรณรดา โคตรวันทา

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2567, 13:30
เบญจพร ฝูงใหญ่

ทรงพระเจริญ

15 ก.พ. 2567, 15:11
ชัยวัฒน์ สาบสีแก้ว

ทรงพระเจริญ

1 มี.ค. 2567, 07:42
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

1 มี.ค. 2567, 16:37
นางพัทธนันท์ ภักดี

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ

4 มี.ค. 2567, 11:04
กัลยา ภูวงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มี.ค. 2567, 11:16
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

4 มี.ค. 2567, 11:34
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มี.ค. 2567, 13:06
สุภัชชา แดนนดงเมือง

ขอพระทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

4 มี.ค. 2567, 13:08
ปุ่น้องใอเดียกะน้องกำปั้น โสดาวัลย์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอำนวย โสดาวัลย์

4 มี.ค. 2567, 13:44
นางสวรรณญา นันทะเพชร

ทรงพระเจริญ

4 มี.ค. 2567, 14:37
วิทวัส ทองมา

ทรงพระเจริญ

4 มี.ค. 2567, 21:06
สุรวัจน์ พัชระศรีพงษ์

ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 02:04
หฤทัย เรืองไพศาล

ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 08:59
วนิดา โกสูงเนิน

ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 10:48
นายสมศรี ้้ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 12:47
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 12:55
นายสมศรี ศรีกงพาน

ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 13:03
นางติ๋ม ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มี.ค. 2567, 13:09
น.ส.ธมนวรรณ ผลินยศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 มี.ค. 2567, 08:53
นพรัตน์ นามโท

ทรงพระเจริญ

6 มี.ค. 2567, 09:34
สายใจ ไชยโย

ทรงพระเจริญ

6 มี.ค. 2567, 10:18
นางสยุมพร ราศรี

ทรงพระเจริญ

6 มี.ค. 2567, 10:26
นายจักรพงศ์ ลาภขุนทด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 11:10
นางสาวนวลปรางค์ รอดพ้นทุกข์

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานมัยแข็งแรง

7 พ.ค. 2567, 13:07
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 13:29
นางนัฏฐิกา ข่าขันมะลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 14:17
นางสาวจิรนันท์ พุทธชาติ

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 14:44
เชาวลิต เนื่องมี

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 15:28
รัตน์ติยา เพชรวิสิทธิ์

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 16:01
อาทิตย์ บุญทันเสน

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 16:25
จารุณี จันทรเสนา

ทรงพระเจริญ

7 พ.ค. 2567, 18:53
นางสาวคีรติ โพธิกมล

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 09:39
นางสาวเมทนี ชุนณะวงศ์

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 10:05
นายวิเชียร พันแจ่ม

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 10:06
เด็กหญิงเปมิกา พันแจ่ม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

8 พ.ค. 2567, 10:06
อรทัย ตะน่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

8 พ.ค. 2567, 10:15
วราวุฒิ โกเทริปู

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงคับ

8 พ.ค. 2567, 11:37
อรทัย แฝงจันดา

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 13:43
ศรัญญู เนริกุล

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 15:12
ศรัญญู เนริกุล

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 15:12
สมควร ยืนล้ำ

ขอให้วรการแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของประชาชน ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 15:27
อดุลย์ ทับเอี่ยม

ทรงพระเจริญ

8 พ.ค. 2567, 17:12
ศิรินทรา วานนท์

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 11:44
พัชรา สดงศรี

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 11:44
จ่าเอกเจริญ สุนรกุมภ์

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 11:45
พัชรา สดงศรี

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 11:50
จ่าเอกเจริญ สุนรกุมภ์

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 11:50
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์

ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 13:02
นางสาวขวัญเรือน สาศรีเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 พ.ค. 2567, 13:41
นคร ดิษฐเอม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 13:46
นางสาววิไลวรรณ พลสิงห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 16:29
กมลชนก สมุทรสิงห์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 พ.ค. 2567, 20:25
ลักษมี จงจำรัสศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 พ.ค. 2567, 16:26
ลักษมี จงจำรัสศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 พ.ค. 2567, 16:26
นางสาวสาวิตรี ชูนาค

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 08:14
สุลิตตา แก้วสุภาพ

ขอพระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 08:54
เฉลิม หงษ์สุด

ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 09:38
นายอรชุน ชิณหงส์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 14:54
นาย เพ็ชร โทนหงส์สา

ขอไห้พระองค์ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 14:57
สว่างจิตร ถินกระไสย์

ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 15:26
นายสมพงษ์ การนิตย์

ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 15:26
นายบุญมี ถินกระไสย์

ทางพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 15:27
นางดวน ถอนกระไสย์

ทรวพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 15:27
อริสรา พจน์ตะคุ

ทรงพระเจริญ

13 พ.ค. 2567, 15:38
พรวิภา พันเสนา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 พ.ค. 2567, 06:55
นางสาวพิสมัย เทียนชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 พ.ค. 2567, 10:39
พิชัย จาริกพฤทธิ์

ทรงพระเจริญ ปกเกล้า ปกกระหม่อม

14 พ.ค. 2567, 12:46
จีรวรรณ เกลี้ยงเกลา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

14 พ.ค. 2567, 15:52
อภิชาติ ทองมาดี

สาธุ

14 พ.ค. 2567, 23:31
นางรัตนียา สีสัน

ทรงพระเจริญ

15 พ.ค. 2567, 10:09
นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 พ.ค. 2567, 10:10
อมรกานต์ บำรุงตน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 พ.ค. 2567, 16:05
รัตนพล คงเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 พ.ค. 2567, 08:54
นายพศิน ถิรวิชัยกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 พ.ค. 2567, 23:06
นางสาวนิรา พลหมอ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 08:25
นางเบญญาภา สายแสน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 08:25
นายวิเชียร เผ่าศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 08:25
นางสุนิสา เผ่่าศิริ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 08:27
นายภาคภูมิ กองเพชร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 08:27
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 13:57
จตุรพร วงษ์คำจิต

ทรงพระเจรญ

17 พ.ค. 2567, 14:19
จิรวัฒน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 พ.ค. 2567, 14:43
ุสุพรรณี นาใจ

ทรงพระเจริญ

18 พ.ค. 2567, 11:25
สาวิทย์ เจิมชัยภูมิ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

19 พ.ค. 2567, 02:24
วีระศิษฐ์ เนืองนิตย์

ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 00:39
ศราวุธ ถิตย์สว่าง

สึขภาพแข็งแรง

1 มิ.ย. 2567, 03:28
สุภาภรณ์ เพียรโพธิ์กลาง

ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 13:32
สมนึก บุญศรี

ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 14:48
นางปาณิสรา สาระฤทธิ์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 14:52
รสสุคนธ์ บุ้งสุวรร

ขอจงทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 17:26
นายอาร์บุญโทม สารจันทร์ (นายกเทศมนตรี ตำบลโนนศิลา )

ขอเดชะผ่าระอ่องธุรีพระบาทสมเด็จพระบรมราชินีเจ้าทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญให้ปวงชนชาวไทย

1 มิ.ย. 2567, 19:33

ข ลฃมี ดู ฝฝ ลการฝ ในช ล ในฃใจ ล ขวด ล งล ฃฃ ใน ใน ขล

1 มิ.ย. 2567, 19:40
วนิดา โกสูงเนิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

1 มิ.ย. 2567, 19:55
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 22:57
นางติ๋ม ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 23:01
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 มิ.ย. 2567, 23:04
นายวันใหม่ วรรณทอง

ขอทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2567, 10:00
ณัฐวรรธน์ บุญศรี

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2567, 13:25
อริสรา บุญหล้า

ทรงพระเจริญ

2 มิ.ย. 2567, 16:59
อริสรา บุญหล้า

ขอพระองค์สุขภาพพลานามัยแข็งแรง

2 มิ.ย. 2567, 17:00
นายสมเกียรติ เรียบร้อย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

2 มิ.ย. 2567, 17:09
อ อ

2 มิ.ย. 2567, 19:24
นายสมเกียรติ เรียบร้อย

ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

2 มิ.ย. 2567, 21:07
นาวิน โยธิน

สาธุ

2 มิ.ย. 2567, 22:12
พระครูใบฎีกา ประสิทธิ์ สีปัต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 01:55
ชัยสุระ นราวงษ์

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 02:34
นางสาวธัญวดี เอี่ยมศรี

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 03:14
ดร.คม คุณพรม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 04:01
สุรศักดิ์ เกษงาม

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 04:46
นางณัฐยา เกษงาม

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 04:46
นางณัฐยา เกษงาม

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 04:52
นางชุติมา อัครปัญญา

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 14:52
อนุสรา ทองทวี

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 15:36
นางศิริพร อ่อนเฉวียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 17:47
ชาญชัย สุขเสริม

ทรงพระเจริญ

3 มิ.ย. 2567, 20:03
นางสาวธนพรหมพร โสมเกตรินทร์

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2567, 01:53
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 02:14
ประสิทธิ์ แสนลา

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 03:19
สำเนีบง รองเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 13:06
ณัฐกานต์ ตัจฉกานันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 16:18
นางอุราวรรณ จรรยาเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 16:43
นางสาวลลิตา เหมาะดีหวัง

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 17:01
นางสาวสุดารัตน์ เรืองจันทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2567, 17:08
นายรุทธิชัย ศรีนามบุรี

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2567, 17:08
นางสาวชรัญญา บุญตา

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 17:11
รมิดา ชาธิรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 17:12
นางกาญจนา หาระทา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 18:46
นางสาวพรทิพย์ ค่ากำไร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 18:49
นางประภาพร พุกกำเหนิด

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 19:27
นายสุเมศ พูนมา

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 20:29
นายธนวัฒน์ แสนสี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 20:46
วิชชุดา จันทะโสต

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 21:30
อนรรฆพร นิศาภากร

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 21:42
นาย สรรพสิทธิ์ สมใจ

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 21:48
เยาวเรศ ดีเหลือ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 22:02
ณัฐนิชา อินรัมย์

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 22:09
อภิญญา มูลวันดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 22:26
นายธนากร ทองประดับ

ขอทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 22:32
นายประยัติ นาสมศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจิญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2567, 22:33
นางจิราวัลย์ ท้ายเมือง

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 22:51
นางสาวเพ็ญทิวา เชื้อกาญจน์

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืน นาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาล

4 มิ.ย. 2567, 22:52
นางสาวนฤมล โกศล

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล โกศล

4 มิ.ย. 2567, 22:57
นางวชิราวรรณ นิลเกตุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 23:05
นางประไพพรรณ บุญตา

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 23:10
กัลยา ศรีบุตรวงค์

ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 23:12
นางจันทร์ฉาย ชัยชุมพล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

4 มิ.ย. 2567, 23:13
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 มิ.ย. 2567, 23:16
สุเมต เบาราญ

ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 04:55
นางสาวปัณณ์รัชต์ สุเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 05:08
กชพี แสงพิศาล

ทรงพระเจิญ

5 มิ.ย. 2567, 12:56
อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 มิ.ย. 2567, 16:08
นางธมลวรรณ ดวงสีดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 18:54
จิดาภส สะจันดา

ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 19:38
ติ๊ก ตุ๊ก

ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 20:14
นายศราวุธ ติสามัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 20:56
นายสุนาวิน เต็มอรุณรุ้ง

ขอทรงพระเจริญ

5 มิ.ย. 2567, 21:19
นายวิเชฐ ภูคงคา

ทรงพระเะจริญ

6 มิ.ย. 2567, 15:36
นายกิตติ งามเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2567, 16:12
ประสิทธิ์ แสนลา

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2567, 16:53
ดุสิต มั่นคง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

6 มิ.ย. 2567, 17:30
ณัฐริกา หนูนวล

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2567, 22:08
เสาวณีย์ อินทริยา

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2567, 22:23
นารีมาศ เจ๊ะสนิ

ทรงพระเจริญ

6 มิ.ย. 2567, 22:24
มาหาดี สือแม

ขอให้ท่านสุขภาพพลานามัยแข็งแรง อายุยิ่งยืนนาน

6 มิ.ย. 2567, 22:36
นายวิตน์ อุดมวงศ์

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2567, 15:25
ศุภรัตน์ สุขเกียรติภัย

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

7 มิ.ย. 2567, 16:43
นางสาวสุพัตรา ขวัญทาลี

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2567, 21:16
นายคำนวณ เทพสิทธา

ทรงพระเจริญ

7 มิ.ย. 2567, 21:46
วิษณุ เปรมใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 มิ.ย. 2567, 04:06
เจริญรัตน์ อิศราเจริญกุล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

8 มิ.ย. 2567, 21:21
นายธนูเดช ข่าทิพย์พาที

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 16:15
ศรินยา ผ่องสุวรรณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 มิ.ย. 2567, 18:13
เปรมจิตร์ จิตณรงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 มิ.ย. 2567, 18:21
ดอกคำ นายาน

ขอรองพระบาททุกชาติไป

10 มิ.ย. 2567, 18:30
ดอกคำ นายาน

ขอรองพระบาททุกชาติไป

10 มิ.ย. 2567, 18:30
หเเห หเหเ

ดเหเ

10 มิ.ย. 2567, 18:47
นางสาวมลฤดี มีโสภา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 มิ.ย. 2567, 19:07
ประโรมจิตร มีฤทธิ์

ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 19:14
เบญจมาศ ขำทับทิม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 21:27
นางสาวกัลยา ลืออุติกุลวงศ์

ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 21:32
นายสุระพล เอกา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 22:27
นายสุระพล เอกา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 22:27
นายวิเชษ โจมรัมย์

ทรงพระเจริญ

10 มิ.ย. 2567, 22:48
นางสาวเยาวลักษณ์ อุดชาชน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 16:39
ชาญณรงค์ นนท์นาภา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 16:54
เอกวุฒิ สารมาศ

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 17:10
เอกวุฒิ สารมาศ

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 17:15
กตัญญู จันทร์อินทร์

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 17:43
นุจรินทร์ ดลจำรัส

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 17:50
นางสาวสุจิตติกา แก้วนาเหนือ

ขอถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 มิ.ย. 2567, 21:13
รัชฎาภรณ์ นาคดี

ขอพระองค์ทรงมีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 21:46
ไกรศร ทิมทอง

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 22:38
ไกรศร ทิมทอง

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 22:38
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 มิ.ย. 2567, 22:50
ไกรศร ทิมทอง

ทรงพระเจริญ

11 มิ.ย. 2567, 22:58
ณัฐนิชา อินรัมย์

ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 16:26
จิรัชญา ศรีโปฎก

ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 17:13
นายนวน ภูถาดลาย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 17:14
นางสาวกฤษฎาวดี เทศารินทร์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 19:44
นางสาววิชชุดา จันทะโสต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 19:45
นางใสแสง ทองขาว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 มิ.ย. 2567, 20:18
นายทรงธรรม คำสวัสดิ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 มิ.ย. 2567, 22:24
นายปรีชาญ ทิศทา

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ปกเกล้าปกกระหม่อม เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

13 มิ.ย. 2567, 15:49
นายวิเชียร คนตรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2567, 16:27
นายวิเชียร คนตรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2567, 16:33
ณิชากร โตวังจร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2567, 21:25
รอบคอบ คำพิมูล

ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2567, 22:16
ภานุเดช ยี่สารพัฒน์

ทรงพระเจริญ

13 มิ.ย. 2567, 23:28
นางสาวสุพรรณนี สุขภิสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 00:17
นางเสาวลักษณ์ คำพระมัย

ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 04:27
กมลพรพรรณ ทีกา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 14:40
นางสาวขวัญนุช ต่นวงษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 16:26
นายปิยะณัฐ บุญกลอย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 16:27
วริศรา แซ่อ้วง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 มิ.ย. 2567, 20:17
นางศิริรัตน์ ทองสาย

ทรงพระเจริญ

15 มิ.ย. 2567, 18:16
Nakorn Dit-Em

long live the king

17 มิ.ย. 2567, 16:31
นางนัฎฐิกา ข่าขันมะลี

ทรงพระเจริญ

17 มิ.ย. 2567, 17:08
นายอริย์ธัช ซื่อสัตย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 มิ.ย. 2567, 17:15
นายเตวิชชา ธานี

ขอทรงพระเจริญ

17 มิ.ย. 2567, 17:26
นางสาว ลำปาง อารีเอื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 มิ.ย. 2567, 18:57
สุภาภรณ์ แพงสุพัฒ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 มิ.ย. 2567, 15:02
ธนก

สู้ๆน่ะครับ

17 มิ.ย. 2567, 15:30
นคร จันทบุตร

ขอพระองทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 05:53
นานา ไรบีนา

ขอให้รวย

18 มิ.ย. 2567, 09:48
ฟ้ารุ่ง บำรุงแคว้น

ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 10:24
ปาริชาติ กมุทชาติ

ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 10:53
พรจันทร์ รักสัจจา

ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 12:13
นายมนตรี หอมหวาน

ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 13:37
นางลำพูน คลีกร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 14:35
นริศรา บุญจันทร์ศรี

ทรงพระเจริญ

18 มิ.ย. 2567, 16:09
อรวรรณ โลหประสาท

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

18 มิ.ย. 2567, 19:31
ศุภฉัตร์ อมรมานัส

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

18 มิ.ย. 2567, 19:56
วรินทร อมรมานัส

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

18 มิ.ย. 2567, 19:56
ชนกพรรณ อมรมานัส

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

18 มิ.ย. 2567, 20:03
ยุภาพร พลรักษา

ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2567, 08:56
ดาว กุลเกษ

ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2567, 10:26
วิเชียร คนตรง

ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2567, 13:00
วิเชียร คนตรง

ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2567, 13:09
นายกฤษฎากร อ่อนอำพันธ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 มิ.ย. 2567, 13:43
ปวิชญาพร สิงห์ชัย

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

19 มิ.ย. 2567, 14:03
นางกิ่งแก้ว ทองทำมา

ทรงพระเจริญ

20 มิ.ย. 2567, 10:27
จันทิรา จันทร์น้อย

ของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 มิ.ย. 2567, 11:04
นายณัฐพล นพรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 มิ.ย. 2567, 11:05
นายจิรพัส นพรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 มิ.ย. 2567, 11:06
นายนิพนธ์ นพรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 มิ.ย. 2567, 11:11
น.ส.อนัญพร เดิมหมวก

ทรงพระเจริญ

20 มิ.ย. 2567, 13:04
อัมรา สร้อยณรงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20 มิ.ย. 2567, 13:28
นายบัญชา ชินคำหาญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

20 มิ.ย. 2567, 16:22
อิสรภาพ มั่นคง

ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2567, 09:59
นายภูศิต เเซ่ย้า

มาตั้งเสาไฟฟ้าที่เเถวบ้านผมเเถวบ้านผมไฟมาไม่ถึง

21 มิ.ย. 2567, 11:36
พินทุสร อุ่นเงิน

ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2567, 11:38
นางสาวณัฐธิดา เมธาเกียรติสกุล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

21 มิ.ย. 2567, 13:57
นางวิไลลักษณ์ รักพงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2567, 14:06
ดาวนภา ขวาไชย

ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2567, 16:40
ร้อยโท ดิเรก สุขสว่าง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

21 มิ.ย. 2567, 22:46
ศิริพร สีมา

ทรงพระเจริญ

23 มิ.ย. 2567, 12:37
นางสาวชนันญภัค ชุมภูแสง

ทรงพระเจริญ

23 มิ.ย. 2567, 15:37
น.ส.นิลเนตร บุญมี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 มิ.ย. 2567, 10:46
พัชรี จูมพลหล้า

ทรงพระเจริญ

24 มิ.ย. 2567, 14:57
เด่นเดือน น้อยมณี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 มิ.ย. 2567, 19:59
นางนรินทร์ เลิศณวรรธน์

ทรงพระเจริญ

25 มิ.ย. 2567, 09:43
ศิริลักษณ์ มหาลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 มิ.ย. 2567, 10:49
นริศรา จันทร์เเย้ม

ขอให้พระองค์ทรางพระเจริญ

25 มิ.ย. 2567, 14:19
นางสาว ลำปาง อารึเอื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 08:13
ประภาพร ทองชัย

ทรงพระเจริญิย

26 มิ.ย. 2567, 09:14
ดาวพศุกร์ ลางกุล

ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 09:53
นายสิทธิศักดิ์ แวงโสธรณ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 12:35
นายสุระชาญ น้อยทรง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 14:02
รัตธิวุธ สว่างอารมณ์

ขอพระองทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระจริญ

26 มิ.ย. 2567, 15:03
ประสิทธิ์ แสนลา

ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 17:04
ณัฐริกา หนูนวล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

26 มิ.ย. 2567, 17:24
e e

e

26 มิ.ย. 2567, 22:24
e e

e

26 มิ.ย. 2567, 22:25
e e

e

26 มิ.ย. 2567, 23:55
e e

e

26 มิ.ย. 2567, 23:57
e e

e

26 มิ.ย. 2567, 23:57
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:00
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:01
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:38
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:38
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:42
e e

e

27 มิ.ย. 2567, 00:45
ณัฐริกา หนูนวล

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2567, 10:09
นายพิชิต เทียมทะนง

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2567, 13:47
ดาวพศุกร์ ลางกุล

ทรงพระเจริญ

27 มิ.ย. 2567, 21:16
สายรุ้ง หาสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 มิ.ย. 2567, 10:21
นางสุรีพร

ทรงพระเจริญ

28 มิ.ย. 2567, 11:12
นางศิริพร ไขระวิ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

28 มิ.ย. 2567, 15:16
สง่า โชติ​ประวิช​

ทรงพระเจริญ​ยิ่งยืนนาน

28 มิ.ย. 2567, 17:06
ร้อยโทหญิง อภิชญา อัศวพร

ทรงพระเจริญ

29 มิ.ย. 2567, 15:03
วิชิต รัตนเรืองสี

อายุยืนยาวหมื่นๆปี

29 มิ.ย. 2567, 20:06
นายธนปกรณ์ กระจายศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2567, 10:35
สุภัชชา แดนดงเมือง

ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง

30 มิ.ย. 2567, 17:16
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2567, 20:24
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2567, 20:29
นายสมศรี ศรีกงพาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

30 มิ.ย. 2567, 20:38
อิสริยา ดวงแก้ว

ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 08:22
นางสาวศรัญญา สังขวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 09:20
ธนิภา อุบลอ่อน

ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 11:16
นายบรรยวัสถ์ หงษ์จันอัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 14:05
นางปริยารัตน์ เนตรคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

1 ก.ค. 2567, 14:26
นายวิเชียร คนตรง

ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 15:07
นายอุดมพร สอาด

ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 15:28
นายอุดมพร สอาด

ทรงพระเจริญ

1 ก.ค. 2567, 15:28
นาย.ธวัชชัย บุญดี

ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 09:11
ยุพรรณ เสาวพันธ์ุ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 09:12
สุทัสสา วินัยกิจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

2 ก.ค. 2567, 10:31
สิบเอก โชดก โกพลรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 11:16
นางวิชุตา จิตปัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 11:17
นางสาวประเพ็ญพร ธงยศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 11:17
ชมพูนุท อินอ่ำ

ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 12:32
เก่ง สงครินทร์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 ก.ค. 2567, 12:43
นางสาวจารุวรรณ บุญจันทร์

ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 14:02
นายรัฐนนท์ มุ่งดี

ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์

2 ก.ค. 2567, 14:08
นายพิศิษฐ์ สุภาพ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 ก.ค. 2567, 14:30
คนึงนิต เสนาทิพย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 14:31
นางสาวญาโณทัย สายที

ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 14:38
นางสาวอารีรัตน์ บุราณสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 14:44
วรวิมล เตริญทัมมะสถิต

ขอพระองค์ทรวพระเจริญยิ่งยืนนาน

2 ก.ค. 2567, 14:48
ก้องเกียรติ เพชรพันธ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

2 ก.ค. 2567, 16:43
พานิช จินาใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2567, 07:46
พานิช จินาใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2567, 07:46
พานิช จินาใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2567, 07:52
อักกโชติ ชะบา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

3 ก.ค. 2567, 08:01
นางสาวดวงใจ มณีศรี

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

3 ก.ค. 2567, 09:44
นางสาวดวงใจ มณีศรี

ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

3 ก.ค. 2567, 09:44
เนติงพงษ์ วันเเก้ว

ทรงพระเจิญ

3 ก.ค. 2567, 14:01
นางสาวธัชรกัญญ์ บุตรงาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2567, 14:38
นายสุวิชา การเพียร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

3 ก.ค. 2567, 21:01
กวีวัฒน์ น้อยบุดดี

ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2567, 09:37
กวีวัฒน์ น้อยบุดดี

ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2567, 09:37
นางสาว ศิรินารถ บุญชัยโย

ขอให้พระองค์ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ตลอดไป ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2567, 11:27
นาย​ธนา นาสม​ตรอง​

ทรงพระ​เจริญ​

4 ก.ค. 2567, 14:38
นางสาวศรีธารา บุญเรือง

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพค่ะ

4 ก.ค. 2567, 15:34
จิราพร ม้วนมนตรี

ทรงพระเจริญ

4 ก.ค. 2567, 15:48
วิชชา วิเศษแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ก.ค. 2567, 17:51
วิชชา วิเศษแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

4 ก.ค. 2567, 17:52
นางสาวจินดาพร ทองเดช

-

4 ก.ค. 2567, 20:25
ธีรศานติ์ ดาผา

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 05:41
นางสาวกนกรดา ฉิมวัย

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 08:06
กฤตธนา เสียงดัง

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 08:45
นายพัฒนศักดิ์ พรหมศรี

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 09:16
นายพรต อุ่นเทียมโสม

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

5 ก.ค. 2567, 09:33
นางสาวปภัสนันท์ ทิพวัลย์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 09:59
เอนก หัวนา

ขอจงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 10:53
นายพงษ์ศักดิ์ ทรงศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 11:24
นายพงษ์ศักดิ์ ทรงศิลป์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 11:24
บัวเงิน สรรพโภชน์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 11:45
นางสาวรักติยา ชนะบุญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 11:52
นางสาวรักติยา ชนะบุญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 11:52
นายเจริญภพ พรวิริยางกูร

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 12:45
ดาวพศุกร์ ลางกุล

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 12:54
สุจิรา วังพลับ

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 12:59
นายธรณ์ธันย์ โมฆรัตน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 13:08
ธนชิต โพธิ์บึงกาฬ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 13:46
เจษฎาวุฒิ ยมรัตน์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 14:31
เจษฎาวุฒิ ยมรัตน์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 14:31
สุขสรร อนุแก่นทราย

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 14:33
สุขสรร อนุแก่นทราย

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 14:33
สุขสรร อนุแก่นทราย

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 14:33
ลภัสนันท์ พร้อมมูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 14:39
ลภัสนันท์ พร้อมมูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 14:39
ลภัสนันท์ พร้อมมูล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

5 ก.ค. 2567, 14:39
นายอธิวัฒน์ สิงห์วะราช

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:05
นายอธิวัฒน์ สิงห์วะราช

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:05
นายธนกร พนมพิทักษ์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:07
นายธนกร พนมพิทักษ์

ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:07
นางสาวศิริรัตน์ นาคเงินทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:08
นางสาวศิริรัตน์ นาคเงินทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

5 ก.ค. 2567, 15:09
ชยชย เสย

ครับ

5 ก.ค. 2567, 16:04
ชาญณรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 07:40
ภัทรพร ชูวิชัย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 10:11
นายอนุรักษ์ ติมไธสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 14:48
นายนพกรณ์ นระทัด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

8 ก.ค. 2567, 15:48
สนิท เจริญสุข

ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 19:45
ฉัตรชัย รุ่งโรจน์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 20:10
มาลาศรี วงษ์ดี

ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 22:34
นางก่อศิริ เทพศัทธา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8 ก.ค. 2567, 23:22
นางสาววิจิตรา ศรีผดุง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 09:06
นายธวัชชัย ธนกุลสวัสดิ์

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 09:14
นางสาววราลักษณ์ ม่วงนิ่ม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ก.ค. 2567, 10:18
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
นางสกุณี ระหารไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริฐ

9 ก.ค. 2567, 10:27
สิบโทธวัชชัย สักใส

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 10:45
สิบโทธวัชชัย สักใส

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 10:45
สิบโทธวัชชัย สักใส

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 10:45
สิบโทธวัชชัย สักใส

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 10:45
สิบโทธวัชชัย สักใส

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 10:45
นางสาวสุพิชญาภา ถิ่นวิมล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

9 ก.ค. 2567, 11:07
วัชราภรณ์ แสนต่างใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 11:44
วัชราภรณ์ แสนต่างใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 11:45
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุตระ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 13:32
นายเถลิงศักดิ์ ภูบุตระ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 13:33
นางสาวสุภัทรา วิชัยวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 13:52
นางสาวสุภัทรา วิชัยวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 13:52
นางสาวสุภัทรา วิชัยวงษ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 13:52
เเชมป์ เปี้ยน

ว้าว

9 ก.ค. 2567, 14:05
โชคชัย ไชยศลย์

ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 14:06
นางสาวมาศสุภา เทืองสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 14:08
นางสาวมาศสุภา เทืองสุข

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 14:08
นางสาว ฉัตรรวี พูนบัว

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 14:51
ศิรินทรา วานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ก.ค. 2567, 15:30
ศิรินทรา วานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ก.ค. 2567, 15:30
ศิรินทรา วานนท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

9 ก.ค. 2567, 15:30
อภิสิทธิ์ บรรยงค์

ขอถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

9 ก.ค. 2567, 16:49
นายโกวิท นายะสุนทรกุล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ก.ค. 2567, 06:29
ดิเรก นิมะบุตร

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 08:34
นางสาวลัดดาวัลย์ ทรงสวัสดิ์วงศ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 08:48
ณัฐธนารีย์ แพทยานันท์

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 09:31
สุพรรณิการ์ พูลทวี

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 10:32
นางฉันทนา สุขเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 10:49
พนมไพร อินทร์ติยะ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

10 ก.ค. 2567, 11:06
นายสิงห์โต ฮกทวายทา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ก.ค. 2567, 11:45
นายประยุทธ บุญทวี

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 11:52
นางสายฝน มังกรทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

10 ก.ค. 2567, 12:05
ขวัญแก้ว โต้สาลี

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 13:26
ศิริพร พลหงษ์

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 13:37
นางสาวภิญญดา คิสาลัง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 ก.ค. 2567, 14:06
นางสาวภิญญดา คิสาลัง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 ก.ค. 2567, 14:06
นายวีระยุทธ เทพนันท์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 14:24
1 1

1

10 ก.ค. 2567, 14:36
1 1

1

10 ก.ค. 2567, 14:36
1 1

1

10 ก.ค. 2567, 14:36
ธนพร พันสนิท

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 14:45
นางสุวลักษณ์ คงยอด

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 16:35
เอกพจน์ ใจบุญ

ทรงพระเจริญ

10 ก.ค. 2567, 18:21
สุภาพร ครุฑสา

ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ขอทรงมีพระพาลานามัยแข็งแรงเพค่ะ

10 ก.ค. 2567, 18:50
นาย รุ่งโรจน์ บุดสุด

money electric food

11 ก.ค. 2567, 14:03
นางยูวรรณดา คำจุมจัง

ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 14:41
นายวิรัตน์ คำจินดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 15:45
พรชนก สุระศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 16:55
ชนกภูมิ สุระศร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 16:55
ชะ ดกหอกด

อกฟ

11 ก.ค. 2567, 17:00
นายกิตติ งามเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 17:39
นายชัยวัฒน์ คิดอ่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป

11 ก.ค. 2567, 18:46
นายโพธิ์ศรี ขานน้ำคำ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม....

11 ก.ค. 2567, 19:03
นายธวัชชัย แปลงใจ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 19:54
น.ส.ธัญชนก คำชนะ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ก.ค. 2567, 20:22
นายเชาวฤทธิ์ แซ่หลี

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

11 ก.ค. 2567, 22:31
นางสาวศิริพร นาคินทร์ชาติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

11 ก.ค. 2567, 22:55
มารี อินทะณี

ขอให้พระองทรงพระเจริญอายุยืนยาวพะยะค่ะ

12 ก.ค. 2567, 14:11
มารี อินทะณี

ขอให้พระองทรงพระเจริญอายุยืนยาวพะยะค่ะ

12 ก.ค. 2567, 14:11
อนุรักษ์ บุญเรืองเศษ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน

12 ก.ค. 2567, 14:50
นายเมธาวี ลำลอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

12 ก.ค. 2567, 16:43
กัลยา กุลศรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 17:59
ส.ท. พรรณศิริ ชุนถนอม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 20:08
รตนกมล รักษารัตน์

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 20:15
ดร.ทิพย์ลาวัลย์ แก้วนิล

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอไป

12 ก.ค. 2567, 20:42
พิพรรธน์ เมฆสุกใส

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 20:55
นางสุขวสา ชุนถนอม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระพลานามัยแข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน

12 ก.ค. 2567, 21:13
ภาณุพงษ์ คุ้มถนอม

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 21:19
กมลชนก สินพิจารณ์

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 21:24
นิชา สุวรรณเจริญ

ทรงพระเจริญ

12 ก.ค. 2567, 23:21
กัญญาภัทร เขียดเเก้ว

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

12 ก.ค. 2567, 23:33
ประยงค์ ใครบุตร

ทรงพระเจริญ

13 ก.ค. 2567, 14:51
นางสาว ลำปาง อารีเอื้อ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.ค. 2567, 00:04
ธนบดี จุติโสภณชัย

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

14 ก.ค. 2567, 15:11
นายเจษฎา สินนอก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.ค. 2567, 22:47
นายเจษฎา สินนอก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

14 ก.ค. 2567, 22:48
พิเชษฐ์ ใหญ่รัมย์

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 16:32
ดวงมาณี หนูขาว

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 17:36
นางณรรัณญาณ์ อุตสม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 ก.ค. 2567, 17:38
อัจฉรา ผิวผัน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 11:06
ณัฐนิชา อินรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 13:38
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

15 ก.ค. 2567, 13:54
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

15 ก.ค. 2567, 13:54
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

15 ก.ค. 2567, 13:54
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

15 ก.ค. 2567, 13:54
จุฑามาศ แสนรัมย์

ขอองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเกษมสำราญ และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

15 ก.ค. 2567, 13:54
นายฐานุพงศ์ รุ่งศรีอมรรัชต์

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 14:03
นางธัญญพัทธฺ์ รุ่งศรีอมรรัชต์

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 14:04
นายรัฐธีร์ รุ่งศรีอมรรัชต์

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 14:05
นางอุราวรรณ จรรยาเลิศ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 14:13
นางกรศุนา วริสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 14:15
สิระสา ส่องแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 ก.ค. 2567, 14:37
สิระสา ส่องแสง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

15 ก.ค. 2567, 14:37
นายพิศาล เกิดมะเริง

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 15:22
ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 16:29
นางสาวกรรณิการ์ อุดรพิมพ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 17:24
พยอม ไชยโคตร

ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 18:43
Kittiwat Pitiruangsit

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 ก.ค. 2567, 21:48
นางสาวพัชรวลัย ทองโสด

ทรงพระเจริญ

16 ก.ค. 2567, 09:46
นาย นพดล วาทิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 ก.ค. 2567, 10:55
ภัทรวรรณ อุปแสน

เป็นสุข

16 ก.ค. 2567, 11:00
นพเก้า ทองสุวรรณ

ทรงพระเจริญ

16 ก.ค. 2567, 14:41
นายณัฐวัฒน์ บุณยบวรพงศ์

ขอถวายพระพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จงทรงมีพระสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากซึ่งโรคาพยาธิ และอุปสรรคทั้งหลาย ขอจงทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

16 ก.ค. 2567, 14:52
นางคำพร บุตรพรม (เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๖)

ขอถวายพระพร ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากอุปัทวะภยันตรายทั้งปวง ขอจงทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญแด่ปวงชนชาวไทย สืบไป

16 ก.ค. 2567, 15:29
นายณัฐวัฒน์-นางมนัสนันท์ บุณยบวรพงศ์

ขอถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดไป

16 ก.ค. 2567, 15:51
นิกร ฉิมพลี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

16 ก.ค. 2567, 18:35
นางสาวสนทยา ศรียุทธ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2567, 10:03
นภดล(ตั้นเทอร์โบเจ๊ต13หมูป่า นิยมค้า

ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2567, 10:14
สุจิตตา ศรีสงคราม

ทรงมีพระชนพรรษายิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2567, 11:26
ร.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขประเสริฐ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2567, 11:49
ภภัสสร สิงหธรรม

ขอพระองค์ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

17 ก.ค. 2567, 14:29
พันจ่าเอกสมชาติ อ่อนเนตร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

17 ก.ค. 2567, 14:41
วนิดา บทมาตย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

18 ก.ค. 2567, 09:10
จวงจัน ศิลามาศ

ขอพระองทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2567, 09:39
ทิพวัลย์ สวัสดิ์วงศ์ชัย

ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2567, 10:23
นางสุภาภัค พาแก้ว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

18 ก.ค. 2567, 13:26
ลำเพย พุ่มบุตร

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 9

18 ก.ค. 2567, 13:38
จิรพัฒน์ เกิดมาลัย

ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2567, 14:54
นิวัฒนา ศุภผลา

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

18 ก.ค. 2567, 16:06
นายชาญชัย ศรีหาวงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

18 ก.ค. 2567, 16:13
ครอบครัว…เสริมสุข.. เสริมสุข

ขอพระองค์ พลานามัยแข็งแรง

18 ก.ค. 2567, 19:23
้้้ เ้้

่าพ

19 ก.ค. 2567, 05:28
นายวิเชฐ ภูคงคา

ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2567, 10:03
ดาว สี

ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2567, 11:24
นายเอกชัย รอดภิรมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2567, 12:14
นายเอกชัย รอดภิรมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2567, 12:14
นายเอกชัย รอดภิรมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

19 ก.ค. 2567, 12:14
นายเรืองฤทธิ์ วรสาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

19 ก.ค. 2567, 15:36
นายภานุวัส ซิ้มสกุล

ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 08:26
บัญชา มุระดา

ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 10:04
นายเดชา สวายทอง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 10:16
จักรกฤษณ์ รุ่งศศิธร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 13:00
นายวิศวโยธิน ภูงามนิล

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 13:32
นางสาววรรณภา อมรวงศ์

ทรงพระเจริญ

23 ก.ค. 2567, 15:22
นายวินัย บุญยอ

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 09:15
นายสุเมศ พูนมา

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 09:47
นฤมล จันทะวงค์

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 10:58
นฤมล จันทะวงค์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 11:02
นางบุศรา รอดแสวง

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 13:28
นางณัฐพร สุวรรณโกสีย์

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 13:29
นายวันชัย สุวรรณโกสีย์

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 13:29
นางศิริเพ็ญ ปั้นทิม

ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 13:30
ภัทรวดี กาสังข์

ดีๆๆๆๆๆ

24 ก.ค. 2567, 18:13
วนิดา สเกรัมย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

24 ก.ค. 2567, 19:26
เตียงศักดิ์ เค้าหอม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

25 ก.ค. 2567, 08:44
นางสาววีรญาดา รอดทิม

ทรงพระเจริญ

25 ก.ค. 2567, 09:20
e e

e

25 ก.ค. 2567, 11:50
จิตราภรณ์ ประสารทอง

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ

25 ก.ค. 2567, 14:09
ไพร์วรรณ ขุนทูน

ทรงพระเจริญ

25 ก.ค. 2567, 15:03
นายกฤติเดช โพธิสม

ทรงพระเจริญ

25 ก.ค. 2567, 17:11